Jan 20, 2020   1:58 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Non-destructive estimation of depth of contamination in concrete surfaces
Written by (author): Ing. Erik Holubek
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nedeštruktívny odhad hĺbky kontaminácie v betónových povrchoch
Summary:Táto diplomová práca je zameraná na problematiku nedeštruktívneho stanovenia hĺbky kontaminácie v betónových stavebných štruktúrach pri procese vyraďovania jadrových elektrárni z prevádzky. Obsahovo ju tvorí 5 častí. Prvé tri časti predstavujú teoretické pozadie práce, kde prvá pozostáva z mechanizmov interakcie žiarenia gama s látkou. Druhá časť opisuje spektrometriu žiarenia gama s vysokým rozlíšením a jednotlivé typy detektorov, ktoré môžu byť použité, so zameraním na polovodičové. Tretia časť je venovaná prehľadu dostupných metód nedeštruktívneho odhadu hĺbky kontaminácie, kde boli popísané: metóda pomeru píkov (Peak to Peak PTP), metóda pomeru píku a údolia (Peak to Valley - PTV) a metóda viacerých kolimátorov, so zameraním na metódu PTP, ktorá bola použitá aj v tejto práci pri analyzovaní výsledkov in-situ meraní a stanovovaní výslednej hodnoty hĺbky kontaminácie. Štvrtú časť tvorí citlivostná analýza neistôt jednotlivých parametrov vplývajúcich na výslednú hodnotu neistoty stanovenia hĺbky kontaminácie, ktorá bola uskutočnená pomocou kalibračného softvéru ISOCS Canberra. Posledná piata experimentálna časť sa sústredí na nosnú tému diplomovej práce a to na výkon in-situ meraní s cieľom stanovenia hĺbky kontaminácie v betónových povrchoch pomocou zvolenej nedeštruktívnej metódy PTP vo vybraných miestach objektov, 44/10 a 44/20, Jadrovej elektrárne A1 a následným porovnaním výsledkov in-situ meraní s laboratórnymi analýzami odobraných vzoriek jadrových vrtov. Záver tejto časti je venovaný zhrnutiu dosiahnutých výsledkov s odporúčaním na možné zlepšenie do budúcnosti.
Key words:vyraďovanie, in-situ, HPGe , Peak to Peak, hĺbka kontaminácie, ISOCS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited