Jan 20, 2020   12:57 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Radiation protecion in nuclear engineering
Written by (author): Ing. Martin Krčmárik
Department: Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:RNDr. Štefan Krnáč, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačná ochrana v jadrovej energetike
Summary:V práci je popísaná komplexná radiačná ochrana v jadrovej energetike, jej úloha v systéme a základné ustanovenia a pravidlá ochrany človeka. Základom prvej kapitoly sú spôsoby vzniku rádionuklidov v jadrovej elektrárni a ich následná migrácia v rôznych prostrediach, ich modelovanie. V druhej časti práce je popísané rozdelenie jednotlivých typov a kategórii ožiarenia a ich vplyv na človeka. Taktiež je uvedená identifikácia ožiarených jednotlivcov a špeciálne sa venuje pracovníkom v jadrovej elektrárni. Posledná kapitola sa venuje princípom radiačnej ochrany, jednotlivým limitom ožiarenia a váhovým faktorom ustanoveným pre jednotlivé orgány, pričom sa vychádza z najaktuálnejších odporúčaní ICRP a porovnáva ich so staršími odporúčaniami.
Key words:Radiačná ochrana, Pracovník, Limity ožiarenia, Komisia ICRP, Rádionuklidy

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited