Jan 20, 2020   3:44 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement of radioactive substances in discharges
Written by (author): Ing. Roman Skoupý
Department: Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie rádioaktívnych látok vo výpustiach jadrových elektrární
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou uvoľňovania rádioaktívnych látok z jadrových elektrární do životného prostredia. Práca je rozdelená do piatich základných kapitol. V prvej časti sú popísané rádionuklidy ktoré sa nachádzajú v jednotlivých zložkách životného prostredia, nezávisle od antropogénnej činnosti. Druhá časť je zameraná na vznik rádionuklidov pri štiepnej reťazovej reakcii v jadrovom reaktore a ich následnú migráciu v jadrovej elektrárni. V ďalšom bode tejto časti sú popísané jednotlivé rádionuklidy dostávajúce sa prostredníctvom výpustí z jadrovej elektrárne do atmosféry a hydrosféry. V ďalších častiach sú popísané limity ožiarenia obyvateľstva a podmienky pre uvoľňovanie rádionuklidov do životného prostredia z jadrových elektrární v Slovenskej republike. V práci sú popísané systémy radiačnej kontroly používané na monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok z jadrovej elektrárne Mochovce. Posledná časť na základe zistených skutočností a reálnych hodnôt výpustí stručne hodnotí rádiologický vplyv prevádzky jadrovej elektrárne Mochovce na jej okolie.
Key words:rádioaktivne výpuste, jadrová elekráreň, radiačná ochrana

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited