Jan 19, 2020   1:32 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Radiation protection in nuclear engineering
Written by (author): Ing. Roman Horváth
Department: Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:RNDr. Štefan Krnáč, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačná ochrana v jadrovej energetike
Summary:Cieľom práce je analyzovanie radiačnej ochrany v jadrovej energetike na Slovensku, hlavných technologických častí a okruhov jadrovej elektrárne ako zdrojov ionizujúceho žiarenia. Tento cieľ zahŕňa analýzu problematiky kalibrácie a merania kontaminácie personálu jadrovej elektrárne. Práca pozostáva z troch hlavných častí. Prvá časť je zacielená na opis hlavných zdrojov ionizujúceho žiarenia v jadrovej elektrárni a najzávažnejších rádionuklidov spôsobujúcich zvýšené hodnoty radiačného pozadia. Jej obsah je rozdelený v závislosti od spôsobu a miesta vzniku týchto rádionuklidov. Druhá časť je zameraná na popis systémov radiačnej ochrany a jej následnej kontroly jednotlivých okruhov a častí v jadrovej elektrárni Mochovce. Záverečná časť analyzuje kalibráciu meraní vnútornej a vonkajšej kontaminácie pracovníkov jadrovej elektrárne použitím laboratórnych modelov. Meranie povrchovej kontaminácie je vykonané skenovaním povrchu so zdrojom ionizujúceho žiarenia predstavujúceho miesto kontaminácie. Model pre meranie vnútornej kontaminácie predstavuje fantóm ľudského tela, ktorý je možné po vykonaní citlivostnej analýzy nahradiť plastovou bandaskou. Práca ponúka spracované informácie a výsledky praktického merania vonkajšej a vnútornej kontaminácie pomocou laboratórnych modelov.
Key words:zdroj ionizujúceho žiarenia, radiačná ochrana, radiačná kontrola, jadrové zariadenia, vnútorná kontaminácia, vonkajšia kontaminácia, dozimetria

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited