Jan 19, 2020   3:04 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Exposure components of the environment and the critical groups of people due to uranium mining
Written by (author): Ing. Andrej Javorník, PhD.
Department: Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:RNDr. Boris Bartalský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ožiarenie zložiek životného prostredia a dotknutých skupín obyvateľstva vplyvom ťažby uránu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá hodnotením súčasného stavu ožiarenia zložiek životného prostredia, ako dôsledku ťažby uránu v lokalite Novoveská Huta. Hlavnou úlohou práce je prispieť k racionálnemu pohľadu na ožiarenie životného prostredia a dotknutého obyvateľstva. K tomu bolo potrebné zhrnúť informácie, získať podklady o výskyte uránu a o možných negatívnych vplyvoch ožiarenia životného prostredia a oboznámiť sa s metodikou merania radónu ako najväčšieho zdroja ožiarenia obyvateľstva. V úvode je poukázané na význam uránu ako strategickej suroviny a na potrebu venovať sa tejto problematike, pretože prípadná ťažba ovplyvňuje všetky zložky životného prostredia. V hlavnej časti sú rozoberané tieto vplyvy ťažby uránu na ožiarenie jednotlivých zložiek životného prostredia a na dotknutú skupinu obyvateľstva. V časti metodika práce je opísaná metodika merania radónu a použitie detektorov stôp v pevnej fáze. Vo výsledkoch sú zobrazené merania objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch v Novoveskej Hute ako aj získané informácie o rádioaktivite vôd a vonkajšieho žiarenia gama. V závere sú zhrnuté a porovnané výsledky s referenčnými hodnotami, ako aj odhad efektívnej dávky z expozície radónu a od ostatných skúmaných zložiek. Diplomová práca tak spĺňa zadanie a poukazuje na zdroje ožiarenia a mieru ožiarenia obyvateľstva a tak napĺňa aj hlavný cieľ diplomovej práce k racionálnejšiemu pohľadu na vplyv ťažby uránu, z hľadiska ožiarenia životného prostredia a obyvateľstva.
Key words:urán, radón, objemová aktivita, ožiarenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited