Jan 20, 2020   3:52 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Radiation protection of employees in nuclear power engineering
Written by (author): Ing. Martin Pisár
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:Ing. Matúš Stacho, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Radiačná ochrana pracovníkov v jadrovej energetike
Summary:Práca sa zaoberá platnými zákonmi a nariadeniami vlády v oblasti radiačnej ochrany na Slovensku. Popisuje základné ustanovenia, ktoré je potrebné dodržiavať pre zabezpečenie ochrany zdravia pri práci s dôrazom na prevenciu pred ožiarením, respektíve na eliminovanie ožiarenia pracovníkov pracujúcich v oblasti jadrovej energetiky. V druhom bode práca popíše konkrétne spôsoby ochrany pracovníkov pred rádioaktívnym žiarením v jadrovej elektrárni a ochranu životného prostredia v blízkom okolí jadrovej elektrárne. Zhodnotí radiačnú ochranu na Slovensku a porovná ju so situáciami v niektorých svetových krajinách využívajúcich jadrovú energiu. Ďalší bod práce je zameraný na problémy, ktoré súvisia s vnútornou kontamináciou. Ide predovšetkým o záležitosti spojené s vyhodnocovaním úväzku efektívnej dávky z vnútorného ožiarenia pracovníkov. Meranie aktivity štítnej žľazy u pracovníkov, ale aj u obyvateľov je veľmi dôležité, aby sa predišlo nežiaducim účinkom radiácie.
Key words:kontaminácia, rádionuklid, ožiarenie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited