Jan 20, 2020   12:57 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mapping of radioactive radon in soil air of building sites
Written by (author): Ing. Peter Hošták
Department: Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mapovanie rádioaktívneho radónu v pôdnom vzduchu stavebných pozemkov
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá mapovaním rádioaktívneho radónu v pôdnom vzduchu stavebných pozemkov. Prvá a druhá kapitola sa venuje radónu ako zdroju ožiarenia obyvateľstva, charakteristike radónu, spôsobu ožiarenia obyvateľstva. Tretia kapitola sa venuje cestám šírenia radónu z podložia, zo stavebných materiálov a z dodávanej vody do obytných priestorov. Záver tretej kapitoly pojednáva o možnostiach zníženia ožiarenia z radónu v pobytových priestoroch. Vo štvrtej kapitole je uvedený prehľad metód na meranie radónu a jeho dcérskych produktov. V poslednej kapitole sú uvedené výsledky merania objemovej aktivity radónu pôdneho vzduchu v exteriéri FEI STU.
Key words:Radón, Stavebné pozemky, Objemová aktivita radónu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited