Sep 28, 2020   5:12 a.m. Václav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects     
Publications
     
Bodies          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Actual radiation protection aspects during operation and decommissioning of nuclear installations.
Written by (author):
Department: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aktuálne aspekty radiačnej ochrany pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení
Summary:Habilitačná práca je venovaná aktuálnemu stavu radiačnej ochrany pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení na Slovensku a moderným európskym a svetovým trendom. Výstavba nových blokov, prevádzka existujúcich elektrární a vyraďovanie odstavených blokov vytvárajú na Slovensku širokú bázu pôsobnosti aj pre oblasť radiačnej ochrany a predstavujú výzvu pre zavádzanie nových systémov monitorovania rádioaktívnych nuklidov počas prevádzky a vyraďovania jadrových zariadení, pri uvoľňovaní do životného prostredia a ukladaní rádioaktívnych odpadov na úložisku a analýzu ich dopadu na obyvateľstvo a životné prostredie. V celkovom prehľade sú charakterizované základné požiadavky, slovenské špecifiká legislatívneho rámca radiačnej ochrany a meracie systémy používané na Slovensku. Samostatná časť je venovaná havarijnému monitorovaniu a reálnym následkom ťažkých havárií jadrových elektrární v Černobyle a Fukušime. Uvedené sú výsledky in-situ meraní radiačnej situácie v priestoroch jadrovej elektrárne počas normálnej prevádzky a merania uskutočnené počas expedície do Černobyľu v roku 2011, publikované na konferencii "Dni radiačnej ochrany"
Key words:
jadrové zariadenie, manažment radioaktívnych odpadov, meracie zariadenia pre uvoľňovanie odpadov, jadrová elektráreň, radiačná ochrana, dozimetria, vyraďovanie jadrových zariadení, uvoľňovanie odpadov do životného prostredia

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited