Jan 19, 2020   5:56 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Identification number: 4666
University e-mail: qkliman [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Contribution to fatigue life time evaluation of structures under multiaxial loading
Written by (author): Ing. Róbert Ďurka, PhD.
Department: Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Kliman, DrSc.
Opponent 1:prof. Ing. Matěj Bílý, DrSc.
Opponent 2:prof. Ing. Juraj Bukoveczky, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom zaťažovaní
Summary:Abstrakt: Dizertačná práca sa zaoberá problematikou viacosovej únavy kovových materiálov. Prvá časť práce obsahuje prehľad všeobecne používaných modelov a súhrn teoretických aspektov. Na začiatku budú ukázané možné prístupy, koncepty a predpoklady používané vo viacosovej únave materiálu. Pozornosť bude venovaná najmä prístupu hľadania kritickej roviny pre jeho široké uplatnenie. Potom bude podané zhrnutie používaných modelov a kritérií. Prezentované kritériá sú rozdelené do niekoľkých skupín -- empirické modely, kritériá využívajúce invarianty napätí a pretvorení, napäťové kritériá, kritériá používajúce pretvorenia a energetické modely patriace do prístupu hľadania kritickej roviny. Použitie niekoľkých vybraných kritérií je ukázané na konkrétnom príklade. V druhej časti práce bude navrhnuté nové viacosové kritérium vhodné pre oblasť vysokocyklovej únavy. Toto kritérium patrí do prístupu hľadania kritickej roviny. Parameter poškodenia tvorí nelineárna kombinácia normálových a šmykových napätí na kritickej rovine. Aplikácia navrhnutého modelu je ukázaná na prípade proporcionálneho zaťaženia, ktoré vyvoláva rovinný stav napätosti. Potom bude demonštrovaná aj metodika odhadu únavovej životnosti použiteľná pre namáhanie s premenlivou amplitúdou a pre náhodné zaťaženie pri rovinnom stave napätosti.
Key words:viacosová únava, prístup hľadajúci kritickú rovinu, viacosové kritériá, parameter poškodenia, proporcionálne a neproporcionálne zaťaženie, zaťaženia s premenlivou amplitúdou, náhodné zaťaženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited