Nov 12, 2019   1:50 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Identification number: 46841
University e-mail: albert.breier [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Director - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Biochemistry and molecular biology at FCHPT STU in Bratislava
Breier, Albert
Biochémia a molekulárna biológia na FCHPT STU v Bratislave. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, p. 17. ISBN 978-80-89965-27-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Cytotoxic effect of selected quinolizidine derivatives on P-gp positive and P-gp negative cells
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná
Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019. ISBN 978-80-972752-6-6.
conference proceedings2019Details
4.Measurement of mitochondrial membrane potencial with JC-1 in L1210 cells with P-glycoprotein expression
Elefantová, Katarína -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Meranie mitochondriálneho membránového potenciálu s JC-1 v bunkách L1210 exprimujúcich P-glykoproteín. In LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019, p. 20--22. ISBN 978-80-972752-6-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Monitoring of latrophilin-1 expression in cell lines of acute myeloid leukemia
Kočibálová, Zuzana -- Guzyová, Martina -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 17. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Overexpression of P-glycoprotein is associated with changes of latrophilin-1 expression in acute myeloid leukemia cells
Kočibálová, Zuzana -- Guzyová, Martina -- Imrichová, Denisa -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Overexpression of P-glycoprotein is associated with changes of latrophilin-1 expression in acute myeloid leukemia cells. In Myelodysplastic Syndroms, 15th International Symposium, 8.-11.5.2019, Copenhagen, Denmark. 1st ed. Copenhagen, Dánsko,: MDS Fundation, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Pavlíková, Lucia -- Cagala, Martin -- Šereš, Mário -- Šafař, Peter -- Marchalín, Štefan -- Ďurišová, Kamila -- Boháčová, Viera -- Sulová, Zdena -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Olejníková, Petra
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. Molecules, 24. p. 11.
articles in magazines2019Details
8.Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Olejníková, Petra -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Sledovanie derivátov fenantrochinolizidínových alkaloidov na indukciu bunkovej smrti leukemických buniek L1210 s negatívnou a pozitívnou expresiou P-glykoproteínu. In Biochemické dni 2019. Bratislava,: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019, p. 95--96. ISBN 978-80-89965-27-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.Submikromolárne koncentrácie triorganocínových derivátov indukujú bunkovú smrť leukemických L1210 buniek nezávisle od expresie P-glykoproteínu
Boháčová, Viera -- Šeres, Mário -- Pavlíková, Lucia -- Kontár, Szilvia -- Cagala, Martin -- Otevřel, Jan -- Bobál, Pavel -- Brtko, Július -- Sulová, Zdena -- Breier, Albert
Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentrations independently of P-glycoprotein expression. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 9. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
10.Transport and metabolism of hypomethylating agents used in treatment of hematooncology diseases and development of resistance
Šimoničová, Kristína -- Janotka, Ľuboš -- Kavcová, Helena -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena -- Messingerová, Lucia
Transport a metabolizmus hypometylačných látok používaných v liečbe hematoonkologických ochorení a rozvoj rezistencie. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, p. 42. ISBN 978-80-972752-5-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.