Nov 19, 2019   1:20 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Identification number: 470
University e-mail: zuzana.ceresnova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)
Odborná pracovnice v oblasti štruk.fondov - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Creation of Inclusive School Environment by the Method of Universal Design
Written by (author): doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Department: Faculty of Architecture
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba inkluzívneho prostredia škôl metódou univerzálneho navrhovania
Summary:Právo na vzdelanie patrí medzi základné ľudské práva a musí byť zabezpečené pre všetkých ľudí, vrátane osôb so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Každý človek más právo byť vzdelávaný v prirodzenom heterogénnom prostredí, ktoré akceptuje diverzitu ľudí a vedie k sociálnej inklúzii všetkých osôb. Dôsledné začlenenie všetkých osôb do vzdelávacieho procesu je úzko späté s prístupnosťou prostredia školských objektov a areálov, ktoré musí byť navrhnuté a realizované v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a s princípmi univerzálneho navrhovania -- navrhovania pre všetkých. Cieľom práce je poskytnúť prehľad o problematike inkluzívneho vzdelávania, o nárokoch a potrebách osôb v edukačnom prostredí a predložiť návrh implementácie princípov univerzálneho navrhovania v tvorbe inkluzívneho prostredia škôl. Komplexné implementovanie metódy univerzálneho navrhovania v prostredí škôl poskytne rovnakú príležitosť všetkým osobám zúčastňovať sa nielen vzdelávacích aktivít, ale aj spoločenského života smerujúc tak k naplneniu sociálnej inklúzie.
Key words: inkluzívna spoločnosť,, inkluzívne vzdelávanie, , univerzálne navrhovanie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited