Jun 2, 2020   2:12 p.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 

     
     
     
Final thesis     
Projects     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Art kindergarten
Written by (author):
Ing. arch. Minh Hoang Le
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Opponent:
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Art škôlka
Summary:Art materská škôlka priberá k funkcií bežnej prevádzky škôlky o špecializované priestory priestory s umeleckým rozvojom užívateľov škôlky - detí. Prevádzka škôlky, všeobecne, požaduje svetelnú zvukovú a vizuálnu pohodu. S pridanou hodnotou škôlky resp. priestorov na súsrtedenú činnosť umeleckej tvorby je oveľa vyšší nárok na spomínané “pohody“. V prvej časti záverečnej bakalárskej práce je zámer splnenia gra ckých a obsahových podmienok projketu pre územné konanie. Činnosti súvisiacia s týmto zámerom boli integrácia ob- jektu do danej urbánnej zóny v širšom vzťahy, riešenie bezprostredného okolia objektu t.j. mikro- urbanizmu, koncepčná a tvarová hmota samotného objektu počnúc jej rozmerov podlažnosti a orientácie na svetové strany, a hrubý koncept napojenia na existujúce inžinierske siete územia. Vzniká architektonická štúdia, ktorá má predpoklad na ďalšie spracovanie k druhej časti a to k projketu pre stavebné povolenie. V druhej partií dokumentácie je zameranie na splnenie obsahových požiadaviek projektu pre stavebné povolenie.Táto časť dokumentácie zahŕňa architektonicko-stavebné dokumenty na rôznych formátoch výkresov s najmenším rozmerom A2, prehlbujíce výkresy spracované v mierke určenej podľa zadania, výkazy a výpisy stavebných prvkov, detaily a skladby podláh podla určenia zadania. Neodmysliteľnou súčasťou spracovania boli vhodne zvolené informačné zdroje ako na- jsúčastnejšie normy STN a najnovie poblikácie o navrhovaní stavieb s prihliadnutím na konštrukč- no-statické protipožiarné, funkčné, bezbariérové a estetické nároky. Obsah textovej časti zahŕňa sprievodnú a technickú spávu a gra cká časť obsahuje dokumentáciu k územnému konaniu a výkresová časť obsahuje dokumentáciu pre stavebné povolenie. Prílohu práce predstavujú vyt- lačené výkresy v príslušných mierkach, fyzický model v mierke a poster o zadanom rozmere.
Key words:Le Minh Hoang, Art škôlka, Bakalárska práca

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited