Jun 5, 2020   2:05 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

     
Graduate     
     
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Anezka monaastery
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Opponent:Ing. arch. Juraj Zelman
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dom a pútnicke miesto pri Anežskom kláštore v Prahe
Summary:
Súhrn Dom a pútnické miesto pri kláštore sv. Anežky Českej bo vytvorený na základe medzinárodnej študentskej súťaže. Cieľom návrhu bolo vytvoriť pri Anežskom kláštore miesto na prezentáciu a stretávanie sa pútnikov, rovnako aj na ich ubytovanie priamo pri kláštore. Návrh vznikol ako urbanistický koncept na voľnej okolitej parcele tak, že nezasahuje do areálu kláštora a nenarúša kláštornú hradbu. Celý návrh sa skladá z troch hlavných objektov, objekt galérie a kníhkupectva, ďalej objektu ubytovania pútnikov a samostatného objektu ekumenickej modlitebne. Prevádzky galérie, ubytovania a modlitebne sa tak nenarúšajú a svojím spôsobom fungujú samostatne. V hmotách objektov sú vytvorené podchody, ktoré sú tak typické pre Staré Mesto. Navrhovaný objekt galérie s kníhkupectvom sa nachádza v atraktívnej blízkosti Dvořákovho nábrežia a svojou vpodstate komerčnou funkciou láka peších návštevníkov. V južnej časti parcely vznikol objekt na ubytovanie pútnikov spolu s jedálňou. V priestore medzi spomínanými objektmi sa nachádza ekumenická modlitebňa, tým, že je v strede riešeného územia vytvára "oázu" pokoja uprostred rušného veľkomesta. Myslím, že návrh splnil podmienky a je vhodným doplnením funkcie nábrežia ako aj duchovnej funkcie samotného kláštora. Kľúčové slová: Anežský kláštor, Praha, pútnické miesto Abstract House and pilgrim site at the monastery of st. Anežska the Czech was created on the base of international competition. The intention of the design was to make near the monastery a place for presentation ant meetingpoint for the pilgrims, as well as to provide accomodation for them right at the monastery. The design was created as an urban concept on the free area and it doesn't penetrate the monastery wall as well s it doesn't invade the function of the monastery itself. The whole design consists of three main buildings. The building of a gallery and book shop, accomodation building and independent ecumenical chapel. At this point, Gallery and book shop, chapel and accomodation are working alone for themselves and they don't disturbing each other. In the buildings are created under-crossings, which are so typicall for the Old town. Design of the gallery building is located close to atractiv locality of Dvorak riverside and it allures the pedestrians to step in. In the southern part of the area is created house for the pilgrims with accomodation and a mess hall. In the midlle is located ecumenical chapel, by its location, in the middle it provides an oasis of peace in the rush centre of Prague. Key words: Prague, monastery, pilgrims
Key words:
pútne miesto, kláštor, Praha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited