Jun 5, 2020   2:02 p.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Identification number: 474
University e-mail: pavol.pauliny [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Institute chief official - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The extension of the city block and presentation of archaeological locality on the site of a former Dominican monastery in Banská Štiavnica
Written by (author):
Department:
Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. arch. Ivan Gojdič
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dostavba mestského bloku a prezentácia archeologickej lokality na mieste bývalého dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici.
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť dostavbu mestského bloku a prezentáciu archeologickej lokality na mieste bývalého dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici. Mesto Banská Štiavnica je zapísané v zozname UNESCO. Má nezameniteľný ráz, atmosféru a prirodzenú topografiu, čo patrilo medzi najhlavnejšie determinanty ovplyvňujúce tvorbu. Riešený pozemok sa nachádza v centrálnej časti mesta. Začiatku navrhovania konceptu predchádzala dôkladná štúdia historických a archeologických podkladov, návšteva pozemku, analýzy a stručné štúdium histórie kláštorných objektov. Nasledovalo ujasnenie si priamych aj nepriamych hodnôt a zadefinovanie determinantov, na základe ktorých sa analytickým prístupom vybrala rámcová metóda obnovy. Stabilizácia a konzervácia archeologických nálezov; analytická prezentácia nálezového stavu; zakomponovanie ruín ( pri prezentácii ruín dôraz kladený na dominikánske obdobie) a krycích stavieb do nového urbanistického kontextu, ktorý bude spĺňať regulačné požiadavky a eliminovať pôsobenie objektu budovy bývalého gymnázia; funkčne nadviazať na odkaz dominikánskej rehole. Pri navrhovaní novotvaru krycej stavby a pri materiálovej báze, som sa snažila v čo najväčšej miere rešpektovať okolie. Pochopiť a adaptovať rastlý princíp stavby mesta a kopírovanie terénu.
Key words:
topografia pozemku, stavba mesta, začlenenie novotvaru do urbanistického konceptu, prezentácia ruín dominikánskeho kláštora

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited