28. 1. 2020  23:30 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rezidenčná vila - lokalita Kráľovské údolie v Bratislave
Autor: Ing. arch. Ivana Palúchová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rezidenčná vila - lokalita Kráľovské údolie v Bratislave
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce bol návrh novostavby rezidenčnej vily v Kráľovskom údolí v Bratislave. Navrhovaný objekt sa nachádza vo výhodnej polohe neďaleko centra mesta v kľudnom prostredí s okolitou zástavbou obytného charakteru- prevaţne rodinných domov. V danej lokalite absentuje priama pešia náväznosť na mestskú hromadnú dopravu. Prístup osobným automobilom je moţný iba z jednej strany obsluţnou komunikáciou, čo vytvára chránený prístup k parcele. Poloha prístupovej cesty a svahovitosť terénu determinovala severo-juţnú orientáciu hlavných priečelí budovy a zároveň aj hmotovo -- priestorovú koncepciu návrhu. Vyuţitie terénnych daností sa prejavilo ideou vejárovitého usporiadnania terás juţného priečelia objektu a zároveň aj jeho horizontálnym členením. Keďţe hlavnou úlohou mojej bakalárskej práce mal byť objekt slúţiaci potrebám rezidencie veľvislanca s rodinou, bola táto idea vhodná aj z dispozično -- prevádzkového hľadiska. Priestory pre príjmanie oficiálnych návštev v 1NP s vlastnými priestormi pre sluţobníctvo a catering sú striktne dodelené od obytných častí vily v 1. a 2. NP. V 1. PP sú k dispozícií priestory pre relax- domáce fitness, sauna, vírivka aj súkromný bazén s moţnosťou priameho prístupu na záhradu. Technické zázemie objektu je vlastným vstupom oddelené od ostatných prevádzok budovy. Architektonické riešenie objektu vyuţíva rozdelenie hlavných hmôt objektu na tri výškové úrovne s mierne zošikmenými strechami, ktoré budovu delia aj vertikálne, a tak vyvaţujú horizontalitu terás juţného priečelia. K atraktivite tejto rezidenčnej vily veľkou mierou prispieva aj jej architektonické stvárnenie s vyuţitím veľkých presklených plôch, obkladov z dreva a vláknocementových dosiek. Bakalárska práca je vypracovaná postupne od projektu stavby pre územné konanie aţ po dokumentáciu projektu pre stavebné konanie. Tento komplexný architektonický návrh v sebe zahŕňa celkové funkčno- prevádzkové, dispozičné, a stavebno- technické riešenie novostavby.
Klíčová slova:relax, rezidencia, bazén

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně