21. 1. 2020  2:01 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Identifikační číslo: 4781
Univerzitní e-mail: beata.polomova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava - objekt Tepláreň III, Overenie nového využitia
Autor: Ing. arch. Ivana Palúchová
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - objekt Tepláreň III, Overenie nového využitia
Abstrakt:Súhrn v štátnom jazyku Riešený objekt Teplárne III je situovaný v blízkosti Vajnorskej ulice v Bratislave na pozemku s rozlohou 5,08 ha, ktorý je oplotený. Objekt vznikol v areáli závodu Dynamit - Nobel pri cukrovare v roku 1924 ako strojovňa a sušiareň reziva. V roku 1943 bola riešená budova adaptovaná pre uhoľnú prevádzku a boli k nej pristavané dva komíny uložené symetricky na hlavnú os budovy, ako aj ďalšie menšie budovy v tesnej blízkosti. Neskôr pribudol šikmý zauhľovací dopravník. Od roku 1951 pripadla Tepláreň III pod správu ZSE a v 70- tych rokoch 20.stor. dodávala teplo do obytnej štvrte Mierová Kolónia v Bratislave. V 90-tych rokoch bola prevádzka budovy ukončená a v roku 2002 bola opustená aj jej administratívna časť. V súčasnej dobe je objekt nevyužívaný, technologické zariadenia sú demontované, až na malé stopy zabudované v stenách a podlahe. Funguje len prevádzka elektrorozvodne. Nosné konštrukcie objektu sú staticky vyhovujúce, avšak pre ďalšie úvahy o využití je nutný odborný posudok statika. Málo priamo zachovanej výrobnej technológie robí objekt vhodný pre metódu obnovy formou adaptácie na inú funkciu. Vzhľadom na urbanistickú polohu návrh považuje izolovanosť areálu za pozitívum a preto ako novú funkciu navrhujem televízne ateliéry a filmové štúdiá. Spojenie neverejnej funkcie (filmové štúdiá) a doplnkovej verejnej funkcie (múzeum, vyhliadka, kaviareň a rýchle občerstvenie) zhodnocuje danú industriálnu lokalitu a jej historický odkaz v Bratislave, kde už bolo asanovaných viacero industriálnych lokalít. Areál je doplnený o potrebné parkoviská trvalých zamestnancov, hercov a samostatné, pre návštevníkov múzea s vyhliadkou. Príjazdové komunikácie zodpovedajú potrebám zásobovania kamiónmi pre dovoz kulís a techniky. V rámci riešeného areálu navrhujem ako ďalšiu etapu zriadiť exteriérové štúdia, ktoré sú vyznačené v situácii. Adaptácia objektu na nové funkčné využitie zatraktívňuje aj samotný objekt, ktorý nutne nevyžaduje prístup nezávislej verejnosti, takisto ani zásadné prestavby. Zároveň vďaka vloženiu nových reverzibilných konštrukcií plne využíva jeho hmotovo - priestorový potenciál bez narušenia pôvodných nosných konštrukcií a fasád objektu. Plošné kapacity produkčných plôch sú vyhovujúce pre stredne veľké štúdiá s kompletným zázemím, pre natáčanie seriálov a potreby menšej filmovej a televíznej produkcie. Architektonicko - výtvarné riešenie spočíva v rešpektovaní uceleného architektonického výrazu objektu. To je viditeľné hlavne z exteriéru, kde zachovávam pôvodný objem a jeho typický obklad so sklobetónovými výplňami okien v kompletnom rozsahu. Interiér je navrhnutý bez väčších búracích prác, ktoré sú vykonané iba v nutnej miere. Vnútorné reverzibilné dostavované konštrukcie sú riešené formou suchej montovanej výstavby. Podstatnejšie adaptačné zmeny teplárne sú dostavby novotvarov, ktoré sú náznakovou rekonštrukciou štvrtej etapy stavebno -- historického vývoja objektu. V zmysle zachovanej fotodokumentácie ide o eskalátor, ktorý reprezentuje druhú etapu šikmého zauhľovacieho dopravníka, ďalej o exteriérové rozšírenie priestorov múzea pomocou komínov a dodatočné vloženie dvoch nových podlaží. Netreba opomenúť ani bezbariérovosť objektu pre imobilných a ekologickú podporu prostredia solárnou elektrárňou na streche administratívnej časti. Objekt bude aj naďalej využívať existujúce napojenia na verejné inžinierske siete. Hlavným faktorom podmieňujúcim investície je najmä pamiatkový výskum. Budova dnes nie je zapísaná ako NKP SR, ale je potrebné vykonať architektonicko-historický výskum, vzhľadom na vykazované hodnoty industriálnej architektúry. Prehľad východiskových podkladov architektonickej štúdie je uvedený v priloženej správe.
Klíčová slova:Tepláreň, Filmové, Štúdiá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně