Jun 4, 2020   3:57 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Vojtko, PhD.
Identification number: 48035
 
 

Contacts
     
     
Final thesis
     
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Formal Description of Embedded Operating Systems
Written by (author):
Ing. Martin Vojtko, PhD.
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent 1:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 2:Ing. Attila Štrba, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Formálny opis operačných systémov pre vnorené systémy
Summary:
Práca sa zaoberá formálnym opisom operačných systémov určených pre vnorené systémy v kontexte ich adaptácie na nové platformy. V práci je možné nájsť charakteristiku vnorených operačných systémov a zhrnutie problematiky formálneho opisu v kontexte súbežného návrhu hardvéru a softvéru. Súčasťou zhrnutia je aj výber najpoužívanejších modelov pre opis hardvéru i softvéru. Dôležitou časťou práce je aj zhrnutie metód optimalizácie spotreby energie v hardvéri a softvéri. Jadro práce sa venuje návrhu procesu adaptácie ľubovoľného operačného systému na nové platformy procesorov. Prvým prvkom tohto procesu je formálny opis procesora, ktorý umožní generovanie platformovo-závislého kódu operačného systému. Druhý prvok je generátor platformovo-závislého kódu, ktorý realizuje generovanie kódu na základe predloženého formálneho opisu procesora. Posledným prvkom je metodika návrhu modulov platformovo-nezávislého kódu operačného systému. V práci je uvedený návrh nástroja podporujúceho proces adaptácie. Návrh jednotlivých častí procesu adaptácie je overený prípadovou štúdiou.
Key words:adaptácia operačných systémov, formálny opis procesorov, generovanie kódu, proces adaptácie, modulárne operačné systémy, operačné systémy pre vnorené systémy, modelovanie modulov operačného systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited