Apr 6, 2020   5:47 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Andrej Antušek, PhD.
Identification number: 4919
University e-mail: andrej.antusek [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:First-principles calculations of the properties of ionic crystals
Written by (author): Ing. Michal Kövér, PhD.
Department: Institute of Materials (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Andrej Antušek, PhD.
Opponent:Mgr. Filip Holka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnosti iónových kryštálov z prvých princípov
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na výpočet mriežkových konštánt, kohéznych energií a bulk modulu iónových kryštálov halových solí s využitím prvých princípov. V prvej kapitole je popísaná Schrödingerova rovnica a mnohoelektrónový problém, ktorý je treba riešiť pre získanie výsledkov. Tento problém je v kvantovej mechanike pre systémy zložitejšie ako atóm či molekula vodíka riešený pomocou aproximácií. Jednou z metód, ktoré umožňujú tento problém riešiť je teória funkcionálu hustoty (DFT). DFT patrí medzi Ab initio metódy. Táto metóda využíva opis vlnovej funcie pomocou funcionálu hustoty a možno ju použiť najmä pre predpovedanie vlastností kryštalických systémov, vyznačujúcich sa symetriou a iónovou väzbou(kde zvyčajne dáva dobré výsledky). Jej podrobnejší popis sa nachádza v druhej kapitole tejto práce. Vlastnosti skúmaných kryštálov boli vypočítané pomocou balíku Abinit, ktorý umožňuje získať hľadané vlastností týchto kryštálov práve využitím teórie funkcionálu hustoty (DFT). Postup pri získavaní výpočtov a vypočítané hodnoty sú zaznamenané a vyhodnotené v tretej kapitole. Vypočítané mriežkové konštanty, kohézne energie a bulk modulus boli porovnané s experimentálnymi údajmi. Vzhľadom odchýlku výpočtov od experimentu možno výpočet pomocou DFT metódy považovať za úspešný.
Key words:DFT, LDA, prvé princípy, mriežková konštanta, bulk modulus

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited