11. 12. 2019  22:29 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Pohybový systém s jednosmerným motorom
Autor: Ing. Marek Štipčák
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pohybový systém s jednosmerným motorom
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom regulátorov rýchlostného servosystému najmä pre JM HSM 150. Začiatok práce je venovaný teoretickej časti, ktorá obsahuje prehľad rôznych typov jednosmerných motorov. Ďalej v tejto časti sú popísané fyzikálne princípy a vlastnosti jednosmerných motorov ako ich výhody, nevýhody a použitie v praxi. Ďalšia časť práce je venovaná tvorbe matematického a simulačného modelu jednosmerného motoru a odvodenie blokových schém pre výstupnú veličinu uhlovej rýchlosti ω a prúdu kotvy I. V tretej časti sú návrhy rýchlostných pohybových systémov metódou – metóda pole placement pri rôznych štruktúrach. Praktická časť sa venuje implementácií navrhnutých pohybových systémov. Na záver som porovnal jednotlivé regulácie pri určitých štruktúrach, rôznymi kvalitatívnymi ukazovateľmi ako doba nábehu, doba regulácie a maximálne preregulovanie. Pri konečnom porovnávaní bola najvhodnejšia IP štruktúra na reguláciu obvodu rýchlosti navrhnutá metódou pole placement.
Kľúčové slová:JM, metóda pole placement, regulátor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene