29. 1. 2020  1:01 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Riadiaci modul pre lineárny motor
Autor: Ing. Lukáš Stehlík
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Riadiaci modul pre lineárny motor
Abstrakt:Cieľom tejto práce je návrh a vyhotovenie riadiaceho a komunikačného modulu, ktorého úlohou je riadenie polohy lineárneho synchrónneho motora. V práci sa zaoberáme analýzou riadiacich metód používaných v praxi a analýzou jednotlivých častí polohovacieho zariadenia. Prvou dôležitou úlohou je návrh a vyhotovenie riadiaceho a komunikačného modulu spolu s elektronikou galvanického oddelenia riadiacich signálov, kvôli rôznym napäťovým úrovniam používaných na jednotlivých častiach zariadenia. Po zhotovení a oživení elektroniky sa zaoberáme identifikáciou samotného motora. Model získaný z identifikácie sme ďalej využili pri návrhu parametrov polohového regulátora. Pre návrh sme si zvolili dva typy polohových regulátorov, kaskádový regulátor so štruktúrou PIV a štandardný regulátor s I-PD štruktúrou. Parametre vybraných regulátorov sme navrhli metódou rozmiestňovania pólov. V regulačných štruktúrach sme použili anti-windup zapojenie integrátora, kvôli reálnemu obmedzeniu akčného zásahu regulátora. Po návrhu riadenia sme ho implementovali na riadiacom module a navrhli sme systém pre bezpečné polohovanie motora. Pre ovládanie polohy motora a meranie priebehov procesných veličín sme vytvorili počítačovú aplikáciu. Funkčnosť navrhnutých regulačných štruktúr sme overili simuláciami aj meraniami na reálnom polohovacom systéme, pričom sme regulačné štruktúry navzájom porovnali. Taktiež sme meraniami overili systém pre bezpečné polohovanie motora. Na záver sme vyhotovili užívateľskú a technickú dokumentáciu navrhnutého riadiaceho modulu.
Klíčová slova:lineárny motor, riadiaci modul, mikroprocesor, galvanické oddelenie, polohový regulátor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně