11. 12. 2019  4:18 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie jednosmerného motora pomocou PLC
Autor: Ing. Lukáš Šmol
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Gažo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie jednosmerného motora pomocou PLC
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou riadiaceho systému umožňujúceho riadenie rýchlosti jednosmerného motora HSM 150 s využitím programovacieho riadiaceho automatu Siemens PLC 200. V rámci realizácie projektu bola navrhnutá koncepcia riešenia hardvérovej časti ako aj príslušné programové vybavenie. Práca sa v prvých dvoch kapitolách zaoberá vlastnosťami a možnosťami systému Siemens PLC 200 ako aj princípom činnosti a matematickým popisom jednosmerných elektromotorov všeobecne. Jadro práce predstavuje návrh riadiaceho systému, teda PID a PI regulátorov s využitím metódy umiestnenia pólov a metódy inverznej dynamiky. Navrhnuté regulátory sú následne otestované na simulačnej schéme uzavretého regulačného obvodu s modelom jednosmerného motora ako aj na skutočnom motore HSM 150. Výsledky simulácií a reálnych meraní sú nasledne spracované, porovnané a zhodnotené, pričom merania na motore HSM 150 sú naviac doplnené o ďalšie experimenty s cieľom zvýšiť kvalitu regulácie na reálnom systéme. Pre účely tohto projektu bolo v prostredí Matlab vytvorené grafické používateľské prostredie, ktoré umožňuje ovládanie simulácií aj reálnych meraní, ako aj grafické spracovanie, porovnávanie a ukladanie výsledkov. Súčasťou príloh k projektu je technická dokumentácia a návod na používanie riadiaceho systému ako aj na prácu s vytvoreným použivateľským rozhraním.
Kľúčové slová:riadenie, jednosmerný motor, rýchlosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene