Oct 28, 2020   6:01 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identification number: 4934
 
Pracovník BOZ a PO - Department of Work Safety, Fire Protection and Civil Defence (D-E DO FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

     Graduate
     
     
Final thesis     
Projects     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Contribution to the methods and algorithms of control of DC servo-drives
Written by (author):
Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Opponent 1:
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
Summary:
Dizertačná práca má jeden z hlavných cieľov návrh, modifikáciu a aplikáciu tak konvenčných ako aj moderných štruktúr a metód automatického riadenia pre servopohony. Na základe analýzy existujúcich metód automatického riadenia je v práci navrhované ich zovšeobecnenie, modifikácia a vhodnosť pre riadenie rýchlostných servopohonov. Autor práce aplikoval, rozšíril a otestoval konvenčné metódy automatického riadenia založené na analytických a experimentálnych matematických modeloch servopohonov. Z moderných metód automatického riadenia využil a modifikoval predovšetkým metódy inverznej dynamiky a metódy založené na umiestnení pólov uzavretého obvodu. Pre overenie štruktúr a metód automatického riadenia bolo autorom vytvorené modelovacie, simulačné a testovacie pracovisko s reálnym fyzikálnym modelom. Na základe grafických a numerických a simulačných výsledkov sa ukázalo, že štruktúra riadenia Master Slave s predkorekciou predstavuje optimálnu a vhodnú štruktúru riadenia rýchlostného servopohonu zaručujúcu vysokú kvalitu, stabilitu a robustnosť. Pre kompenzáciu vplyvu poruchy -- momentu záťaže bol autorom úspešné navrhnutý a overený Luenbergerov pozorovateľ. Zovšeobecnenie výsledkov a ich použiteľnosť pre riadenie rýchlostných servopohonov bolo realizované na základe a v súčinnosti s autorom vytvoreným podporným programovým systémom ServoSim, ktorý predstavuje jeden z dôležitých a ďalších prínosov autora k rozvoju a využití metód automatického riadenia a využíva sa vo výskumnej a edukačnej oblasti na Ústave riadenia a priemyselnej informatiky v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
Key words:
Metódy automatického riadenia, Servopohony, Naslinova metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited