Feb 17, 2020   8:35 a.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of Laboratory Thermo-Optical System
Written by (author): Ing. Maroš Kmotorka
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie laboratórneho tepelno-optického systému
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh parametrov regulátora vybranými metódami pre systém 1. rádu s dopravným oneskorením a porovnanie výsledkov týchto metód z hľadiska stability a kvality za pomoci programového prostredia MATLAB/SIMULINK. Vstupom do laboratórneho tepelno-optického systému je napätie žiarovky a výstupom svetelná intenzita. Pre vytvorenie návrhu parametrov regulátora je potrebné získať matematický model riadeného systému, ktorý vznikne identifikáciou parametrov systému z jeho nameranej prechodovej charakteristiky. Boli použité metódy založené na znalosti matematických modelov a metódy graficko-analytické. Po zohľadnení všetkých kritérií sa ako najlepšia javí metóda graficko-analytická Ziegler - Nichols, pri ktorej výstupná veličina y po prvotnom nábehu presne kopíruje žiadanú hodnotu w. Podmienkou je však takmer presné odčítanie času prieťahu α i času nábehu τ z prechodovej charakteristiky otvoreného regulačného obvodu na získanie parametrov regulátora.
Key words:stabilita, kvalita, regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited