Nov 22, 2019   6:17 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling of mechanical systems in MATLAB Simulink
Written by (author): Ing. Amir Hussein
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie mechanických systémov v prostredí MATLAB Simulink
Summary:Bakalárska práca opisuje možnosti opisu mechanických systémov v prostredí MATLAB-Simulink za pomoci prepisu matematických modelov na základe vonkajšieho a vnútorného opisu do blokových schém. Z vonkajších opisov boli na opis mechanických systémov použité diferenciálne rovnice a prenosové funkcie. Z vnútorných opisov bola na opis mechanických systémov použitý stavový opis pomocou kanonickej formy riaditeľnosti. V práci sú uvedené matematické modely piatich mechanických systémov. Tieto modely boli následne prevedené do programu MATLAB- Simulink vo forme už spomínaných blokových schém, kde boli tieto systémy odsimulované a výsledky simulácií vykreslené do grafov prechodových funkcií. Z prechodových funkcií simulovaných mechanických systémov sa dajú pozorovať ich základné vlastnosti ako napríklad zosilnenie systému alebo stabilita.
Key words:mechanický systém, diferenciálna rovnica, prechodová funkcia, bloková schéma, prenosová funkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited