Dec 16, 2019   2:10 p.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Predictive methods of system controls
Written by (author): Ing. Peter Taraba
Department: Department of measurement (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prediktívne metódy riadenia systémov
Summary:Diplomová práca sa podrobne zaoberá problematikou týkajúcou sa prediktívnej metódy riadenia Generalized Predictive Control (GPC) bez obmedzení aj s obmedzením akčnej veličiny. Práca obsahuje po teoretických poznatkoch všeobecný postup návrhu algoritmu pre SISO aj MIMO systémy, tento realizovaný a overený na riadení nelineárneho a lineárneho SISO systému s aplikáciou obmedzenia akčného zásahu, na riadení MIMO systému a porovnanie vplyvu zmeny jednotlivých parametrov na riadenie. Nakoniec je vyhotovená používateľská dokumentácia pre vytvorený program. Výsledky simulácií jednoznačne poukazujú na to, že realizovaný algoritmus bol úspešne otestovaný a prediktívna metóda GPC je spoľahlivá a dosiahla dobrú kvalitu regulácie a riadenia, čo je možné priamo overiť cez vytvorený program, ktorý umožňuje po nastavení parametrov realizovať simulácie pre SISO aj MIMO systém a tým by mohol byť tento program vhodný aj ako demonštračný prostriedok prediktívnej metódy GPC pre metodické účely.
Key words:Matlab Simulink, Prediktívne riadenie, Generalized Predictive Control, obmedzenie akčného zásahu, algoritmus

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited