Oct 20, 2020   3:03 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Identification number: 4960
University e-mail: ladislav.korosi [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts
     
     
     
Final thesis
     
          Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:A contribution to artificial neural network structure optimization
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
PRÍSPEVOK K PROBLÉMOM OPTIMALIZÁCIE ŠTRUKTÚR UMELÝCH NEURÓNOVÝCH SIETÍ
Summary:Predložená dizertačná práca sa zaoberá vývojom nových algoritmov modelovania a riadenia nelineárnych procesov s využitím umelých neurónových sietí (UNS) s optimálnou štruktúrou. Na základe riešených výskumných úloh vo svete v predmetnej oblasti sa v priebehu posledných desiatich rokov ukázalo, že využitie UNS v riadení nelineárnych procesov si vyžaduje určiť optimálnu štruktúru modelov realizovaných UNS z dôvodu ich použiteľnosti a využitia v riadení v reálnom čase. Práca obsahuje tak analýzu existujúcich metód na určovanie optimálnej štruktúry riadenia pomocou UNS, ako aj návrh nových metód určovania optimálnej štruktúry neurónových modelov s využitím genetických algoritmov. Jedná sa o nasledovné metódy určenia optimálnej štruktúry: - Nové metódy zakódovania štruktúr UNS pre GA. - Modifikované genetické operácie: o Vynútená aditívna mutácia. o Vynútená všeobecná mutácia. - Paralelný genetický algoritmus. - Návrh optimálneho horizontu predikcie pomocou GA. Navrhované teoretické poznatky boli zovšeobecnené na základe radu experimentov realizovaných v riadení silno nelineárnych modelov a ich overení tak na matematických modeloch ako aj na reálnych fyzikálnych modeloch prostredníctvom PC a PLC. Výsledky potvrdzujú vysokú efektívnosť týchto algoritmov a možnosť ich využitia v riadení širokej triedy priemyselných procesov.
Key words:
Genetický algoritmus, Umelá neurónová sieť, Ortogonálne aktivačné funkcie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited