Oct 22, 2019   6:01 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lívia Lépesová
Identification number: 50109
University e-mail: livia.lepesova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Bimetalické Pd-Au nanočastice ako katalyzátory pre selektívnu oxidáciu 1,2-propándiolu na kyselinu mliečnu pri atmosférickom tlaku
Tušeková, Alžbeta -- Štolcová, Magdaléna -- Kaszonyi, Alexander -- Lépesová, Lívia
Bimetallic Pd-Au nanoparticles as catalyst for selective oxidation of 1,2-propanediol to lactic acid under atmospheric pressure. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 153. ISBN 978-80-89597-94-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
2.Štúdium reakcie močoviny a celulózy s cieľom vytvoriť nové väzby v štruktúre celulózy
Šarinová, Martina -- Kaszonyi, Alexander -- Lépesová, Lívia -- Štolcová, Magdaléna
Study of reaction of urea and cellulose with aim to create new bonds in the structure of cellulose. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 129. ISBN 978-80-89597-94-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3.Štúdium reakcie močoviny a polysacharidov s cieľom vytvoriť nové väzby v polysacharidovej štruktúre
Ondrášková, Zuzana -- Kaszonyi, Alexander -- Lépesová, Lívia -- Štolcová, Magdaléna
Study of reaction of urea and polysaccharides with aim to create new bonds in the polysaccharide structure. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 128. ISBN 978-80-89597-94-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
4.Štúdium termochemického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS on-line
Staňová, Veronika -- Kaszonyi, Alexander -- Lépesová, Lívia -- Štolcová, Magdaléna
Study of the Thermochemical decomposition of Biomass in the Microreactor Connected on-line to GC-MS System. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 152. ISBN 978-80-89597-94-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
5.Štúdium vzniku glycerolkarbonátu z močoviny a glycerolu a jeho následnej reakcie vláknami obsahujúcimi celulózu
Bračíková, Lucia -- Kaszonyi, Alexander -- Lépesová, Lívia -- Štolcová, Magdaléna
Study of glycerol carbonate formation from urea and glycerol and its subsequent reaction by cellulose containing fibers. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 107. ISBN 978-80-89597-94-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
6.Vplyv prechodných kovov v MIIMIII2(P2O7)2 and MII5FeIII2(P2O7)4 pyrofosfátoch na kyslé a redox vlastnosti: Korelácia s katalytickou aktivitou pre selektívnu oxidáciu metánu
Hergelová, Veronika -- Štolcová, Magdaléna -- Kaszonyi, Alexander -- Lépesová, Lívia
Effect of transition metals in MIIMIII2(P2O7)2 and MII5FeIII2(P2O7)4 pyrophos-phates on acidic and redox properties: Correlation to catalytic activities for methane selective oxidation. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, p. 161. ISBN 978-80-89597-94-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
7.Vplyv prídavku rôznych organických zlúčením pri syntéze na katalytické vlastnosti Cu-Fe-P-O nanoštruktúr. Selektívna oxidácia metánu na formaldehyd a metanol bola testovaná reakcia
Hergelová, Veronika -- Štolcová, Magdaléna -- Kaszonyi, Alexander -- Lépesová, Lívia
Effect of various organic compounds addition in combustion synthesis on the catalytic properties of Cu-Fe-P-O nanostructures. Methane selective oxidation to formaldehyde and methanol was the tested reaction. In KASZONYI, A. -- ŠTOLCOVÁ, M. -- LÉPESOVÁ, L. 14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018, ISBN 978-80-89597-94-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
8.14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018
Kaszonyi, Alexander -- Štolcová, Magdaléna -- Lépesová, Lívia
14th Pannonian International Symposium on Catalysis, High Tatras, September 3–7, 2018. Bratislava: FCHPT STU, 2018. ISBN 978-80-89597-94-9.
conference proceedings2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.