Dec 7, 2019   1:09 p.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Characterization of Diamine Oxidase
Written by (author): Bc. Simona Müllerová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia diaminooxidázy
Summary:Táto bakalárska práca bola zameraná na produkciu rekombinantého enzýmu diaminooxidáza pomocou expresného systému kvasinky Pichia pastoris. Metylotrofná kvasinka P. pastoris je využívaná ako expresný systém pre produkciu rekombinantných proteínov hlavne preto, lebo rastie do vysokých bunkových hustôt na lacných médiách obsahujúcich metanol, glukózu alebo glycerol. Expresia rekombinantných proteínov prebieha pod kontrolou indukovateľného AOX1 (alkoholooxidáza) promótora, indukovaného metanolom, alebo konštitutívneho GAP (glyceraldehyd -3- fosfát dehydrogenáza) promótora, indukovaného glukózou. V experimentálnej časti práce bola uskutočnená expresia enzýmu diaminooxidáza pod kontrolou oboch spomínaných promótorov, bola porovnaná jeho aktivita a optimalizované zloženie indukčných médií. Keďže diaminooxidáza je meď dependentný enzým, boli do kultivácie pridané rôzne koncentrácie pentahydrátu síranu meďnatého (CuSO4.5H2O) a následne bol sledovaný vplyv koncentrácie meďnatých katiónov Cu2+ na špecifickú aktivitu produkovaného enzýmu.
Key words:diaminooxidáza, Pichia pastoris, AOX1 promótor, GAP promótor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited