Dec 10, 2019   0:09 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Pichia Pastoris as a Producer of Recombinant Enzymes
Written by (author): Ing. Kristína Akbarová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pichia pastoris ako producent rekombinantných enzýmov
Summary:Táto práca je zameraná na produkciu enzýmu mangánperoxidáza pomocou expresného systému Pichia pastoris. Metylotrofné kvasinky P. pastoris sa stali atraktívnym expresným hostiteľom na produkciu rekombinantných proteínov, vďaka vysokej produktivite enzýmov a posstranslačným modifikáciám na úrovni eukaryotických organizmov. Enzým mangánperoxidáza patrí medzi fungálne hémové proteíny s rozsiahlym aplikačným potenciálom pri biodegradácii lignínu a štruktúrne rozmanitých organopolutantov kontaminujúcich životné prostredie. Produkcia mangánperoxidázy bielymi hnilobnými hubami dosahuje nízke výťažky, preto je potrebné optimalizovať a zvýšiť jej produkciu. V tejto práci bol úspešne klonovaný a exprimovaný gén kódujúci mangánperoxidázu pod kontrolou metanolom indukovateľného PAOX promótora, pomocou rekombinantných kvasiniek P. pastoris. Optimalizovaná bola scale-up produkcia mangánperoxidázy ako aj koncentrácia hemínu pridávaného do média za účelom syntézy aktívneho biokatalyzátora. Fed-batch fermentáciou kvasiniek s fenotypom MutS sa dosiahlo zvýšenie produktivity enzýmu. Overená bola aj odfarbovacia aktivita enzýmu mangánperoxidáza v prítomnosti syntetických farbív.
Key words:syntetické farbivá, mangánperoxidáza, fermentácia, Pichia pastoris, hemín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited