May 27, 2020   3:19 p.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Slačka, PhD.
Identification number: 50837
University e-mail: juraj.slacka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts          Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Lego Segway
Written by (author):
Department:
Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Lego segway
Summary:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je skonštruovanie dvojkolesového mobilného robota typu segway zo stavebnice Lego mindstorms. V ďalšom kroku bolo našou úlohou k nami skonštruovanému robotu navrhnutie vhodného riadiaceho algoritmu na jeho stabilizáciu a naprogramovanie softvéru na ovládanie smeru jazdy operátorom. Práca je rozčlenená do šiestich kapitol, pričom posledná kapitola (Záver) je zosumarizovaním našich výsledkov a zhodnotením úspešnosti jednotlivých testovaných metód. V prvej kapitole sme sa zamerali na historický vývoj jednotlivých riadiacich jednotiek vyvíjaných spoločnosťou Lego a opis ich vlastností. Druhá kapitola je venovaná samotnému segway-u. V tejto kapitole je segway bližšie opísaný ako dopravný prostriedok, sú tu priblížené princípy na ktorých funguje a taktiež popisujeme ako sme zostavili náš model robota zo stavebnice Lego. V nasledujúcej časti práce je opísaný regulátor pomocou ktorého bude robot udržiavať stabilnú polohu. Vo štvrtej kapitole sme rozobrali niektoré z možných programovacích prostredí a jazykov. Na základe analýzy ich vlastností sme vybrali ten, ktorý najviac vyhovuje nami sledovanému cieľu. V piatej kapitole sme zhrnuli realizáciu jednotlivých častí naprogramovania robota vo vybranom programovacom prostredí vrátane popisu testovaných návrhov so zhodnotením ich výsledku.
Key words:
Segway, Lego Mindstorm, EV3, Riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited