Apr 8, 2020   2:32 p.m. Albert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Identification number: 51626
University e-mail: marian.palcut [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:The effect of chemical composition and selected ceramic coatings on high temperature corrosion resistance of steels
Written by (author): doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Department: Institute of Materials (MTF)
Opponent 1:prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Opponent 3:prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv chemického zloženia a vybraných keramických povlakov na vysokoteplotnú koróznu odolnosť ocelí
Summary:Cieľom tejto habilitačnej práce je preskúmať oxidačnú odolnosť progresívnych kovových materiálov na báze železa. Ako modelové materiály boli zvolené ocele vzhľadom na ich široké použitie v praxi. V práci je preštudovaná oxidácia nízkouhlíkovej ocele S235JRG1 s feriticko-perlitickou štruktúrou a tiež oxidácia skupiny ôsmich koróziivzdorných ocelí s feritickou štruktúrou a podielom chrómu 20-29 hmot.%. V prvej časti práce sú popísané termodynamické a kinetické podmienky vysokoteplotnej oxidácie kovov. Ďalšia časť práce sa venuje štruktúre a vybraným fyzikálno-chemickým vlastnostiam oxidov kovov. Preskúmané sú oxidy s korundovou, perovskitovou a spinelovou štruktúrou, ktoré majú široké uplatnenie v praxi. Na záver sú prezentované možnosti zvyšovania koróznej odolnosti kovových materiálov prostredníctvom keramických ochranných vrstiev na báze boridov a oxidov kovov.
Key words:oxidácia, oceľ , povlak

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited