Jul 8, 2020   10:05 a.m. Ivan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
Identification number: 5231
University e-mail: vladimir.petrik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of art education multimedia (FA)

     
Graduate          
Final thesis
     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
The Semantics of Color in Design
Written by (author): akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
Department:
Institute of Design (FA)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Sémantika farby v dizajne
Summary:Témou dizertačnej práce je farba, ktorá spolupôsobí na estetický vzhľad predmetov a spolu s formou, menom značky a tvorcu sa stáva rovnako dôležitou ako funkcia predmetu. Emotívne potreby človeka vyvolané aj farbou produktu sa stávajú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Objektom skúmania tejto práce bude farba, jej história a teória, aplikácie a interpretácie farieb a na základe týchto poznatkov konotácia na niektorých dizajnérskych dielach z odboru grafického a produktového dizajnu. Cieľ práce je spojený s pedagogickou činnosťou na Ústave dizajnu a je zameraný na rozšírenie poznatkov študentov o sémantike farby a na vytvorenie študijného a ilustračného materiálu zaoberajúceho sa použitím farby v dizajnérskej oblasti. Na dosiahnutie cieľa práce bude použitý dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého získame od respondentov informácie týkajúce sa ich preferencií v oblasti farby. Položíme si hypotetickú otázku, stane sa farba produktu rozhodujúcou pri jeho kúpe a užívaní? Zaujímajú sa zákazníci o farbu predmetov a prostredia a akú dôležitosť jej pripisujú? Akú farbu uprednostňujú? V druhej časti výskumu sa zameriame na prepis farebnej stupnice na achromatickú škálu. V dnešnej dobe pretlaku farebných médií zistíme schopnosť študentov previesť takúto zmenu. Stane sa farba rovnocennou časťou funkcii a forme pri navrhovaní modelu študentských dizajnérskych prác? Môže sa táto školská skúsenosť s farbou stať celoživotnou potrebou a formou tvorivej práce dizajnéra pri jej uplatňovaní? V časovom slede analyzujeme históriu a osobnosti semiotiky. Pomocou metód používaných v semiotike, ktoré aplikujeme na farbu, sa pokúsime v dizertačnej práci odpovedať na otázky súvisiace s využitím a uplatnením farby a jej konotácii pri dizajnérskych dielach. Rozoberieme rôzne spôsoby prenosu informácii, ktoré farby v sebe obsahujú, zobrazujú a poskytujú z historického, psychologického, geografického aspektu a ich využitie na najlepšie konkretizovanie v dizajnérskej tvorbe. Pozornosť upriamime na históriu a teóriu farieb, farebné systémy a priestory, ktoré používajú a využívajú dizajnéri pri svojej kreatívnej činnosti. Historické delenie na základe binárnych opozícii farieb: biela- čierna, červená- zelená, žltá- modrá, ako aj svetlá- tmavá, teplá -- studená, vychádza aj z antropologických štúdii a je stále aktuálne. Stáročiami pozorované, skúmané, dopĺňané a systematicky sumarizované poznatky o farbe sú spísané v mnohých teóriách. Lineárne, kruhové, plošné a priestorové teórie, ako aj kategorizovanie náuk o farbe z rôznych vedeckých, spoločenských, geografických a iných pohľadov nie je úplne objasnené a ostáva záhadou. Červená, zelená a modrá farba sú tri základné farby vďaka ktorým rozoznávame všetky farby vychádzajúce z trojkanálovej skladby sietnice. Na tomto princípe sa zaoberal miešaním troch farebných svetiel nemecký lekár Helmholtz a nazval ho aditívne miešanie svetla. Základom pre dnešné delenie farieb sa stalo Helmholtzove vedecké rozdelenie na farebný tón, farebnú svetlosť a farebnú sýtosť. Zjednodušene povedané, transformácia farebného priestoru RGB do farebného priestoru CMYK sa nazýva Gamut. Kategorizovanie farebných priestorov nám umožňuje kombinatoristická metóda uplatňovaná v počítačoch. Využívanie počítača urýchľuje dizajnérom tvorbu pri farebných návrhoch a rýchlej orientácii vo farebných priestoroch. Veľmi silný segment dizajnu, automobilový priemysel, v ktorom farebné riešenia nadobudli v päťdesiatych rokoch 20. storočia neuveriteľný rozvoj, pretrvávajúci do dnešných dní, vyvolal tvorbu neopakovateľných koloristických inovácií. Pri tvorbe farebných konceptov sa vychádza z klasických spektrálnych farieb a metalíz. Vplyv farby sa objavuje nielen pri autách, ale farebná segmentácia ovplyvňuje rýchlu orientáciu v priestore, ako aj pri technických a konštrukčných zobrazeniach. Vlastný výskum rozdelíme na dve časti. Zameriame sa na obľúbenosť farieb pre určité spotrebné predmety a prostredia. Pre zber údajov budeme voliť formu dotazníkovej ankety. Získané poznatky spracujeme a vyhodnotíme. V ďalšej časti práce budeme zisťovať schopnosť študentov pretransformovať škálu teplých a studených farebných tónov do šedej stupnice na vyfarbených štvorcoch. Poznanie takejto stupnice je ako šedá grafitová kresba, ktorá zabezpečuje prvotnú najrýchlejšiu bezprostrednú vizualizáciu myšlienky dizajnéra pri navrhovaní tvoreného diela. V šedej škále môže okrem tvaru zobraziť aj zamýšľanú farebnosť produktu. Výsledky vyhodnotenia prieskumu potvrdili, že farba je významnou a neodmysliteľnou časťou produktu i prostredia. Zákazníci, užívatelia oceňujú emocionálne pôsobenie farby a pripisujú jej veľkú až extrémnu dôležitosť pri vnímaní daného výrobku a priestoru. Aplikovanie efektu poznania achromatickej stupnice umožňuje dizajnérovi aj v tejto škále myslieť farbou. V práci sú použité štandardné metódy analýzy a syntézy, abstrakcie, analógie, kombinatoristiky a štatistická metóda aplikovaná pri komparatívnom spôsobe vyhodnocovania údajov získaných z vlastného prieskumu. Domáca a zahraničná literatúra, dotazníky, študentské práce a rozhovory boli hlavným zdrojom informácií v tejto práci. Publikácie sa týkali histórie, teórie semiotiky, dizajnu a farby. Výsledky výskumu v tejto dizertačnej práci naznačujú, že ignorovanie bohatstva farebnej informácie a jej estetického posolstva by bolo prehliadaním jedného z najsilnejších komunikačných nástrojov, ktorý má dizajnér k dispozícii. Kľúčové slová: farba, dizajn, semiotika, znak, svetlo, správa farieb
Key words:
svetlo, dizajn, správa farieb, farba, semiotika, znak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited