16. 7. 2019  4:02 Drahomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
Identifikačné číslo: 5231
Univerzitný e-mail: vladimir.petrik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Sémantika farby v dizajne
Autor: akad. mal. Vladimír Petrík, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu (FA)
Vedúci práce: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Oponent 1:prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Oponent 2:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sémantika farby v dizajne
Abstrakt:Témou dizertačnej práce je farba, ktorá spolupôsobí na estetický vzhľad predmetov a spolu s formou, menom značky a tvorcu sa stáva rovnako dôležitou ako funkcia predmetu. Emotívne potreby človeka vyvolané aj farbou produktu sa stávajú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Objektom skúmania tejto práce bude farba, jej história a teória, aplikácie a interpretácie farieb a na základe týchto poznatkov konotácia na niektorých dizajnérskych dielach z odboru grafického a produktového dizajnu. Cieľ práce je spojený s pedagogickou činnosťou na Ústave dizajnu a je zameraný na rozšírenie poznatkov študentov o sémantike farby a na vytvorenie študijného a ilustračného materiálu zaoberajúceho sa použitím farby v dizajnérskej oblasti. Na dosiahnutie cieľa práce bude použitý dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého získame od respondentov informácie týkajúce sa ich preferencií v oblasti farby. Položíme si hypotetickú otázku, stane sa farba produktu rozhodujúcou pri jeho kúpe a užívaní? Zaujímajú sa zákazníci o farbu predmetov a prostredia a akú dôležitosť jej pripisujú? Akú farbu uprednostňujú? V druhej časti výskumu sa zameriame na prepis farebnej stupnice na achromatickú škálu. V dnešnej dobe pretlaku farebných médií zistíme schopnosť študentov previesť takúto zmenu. Stane sa farba rovnocennou časťou funkcii a forme pri navrhovaní modelu študentských dizajnérskych prác? Môže sa táto školská skúsenosť s farbou stať celoživotnou potrebou a formou tvorivej práce dizajnéra pri jej uplatňovaní? V časovom slede analyzujeme históriu a osobnosti semiotiky. Pomocou metód používaných v semiotike, ktoré aplikujeme na farbu, sa pokúsime v dizertačnej práci odpovedať na otázky súvisiace s využitím a uplatnením farby a jej konotácii pri dizajnérskych dielach. Rozoberieme rôzne spôsoby prenosu informácii, ktoré farby v sebe obsahujú, zobrazujú a poskytujú z historického, psychologického, geografického aspektu a ich využitie na najlepšie konkretizovanie v dizajnérskej tvorbe. Pozornosť upriamime na históriu a teóriu farieb, farebné systémy a priestory, ktoré používajú a využívajú dizajnéri pri svojej kreatívnej činnosti. Historické delenie na základe binárnych opozícii farieb: biela- čierna, červená- zelená, žltá- modrá, ako aj svetlá- tmavá, teplá -- studená, vychádza aj z antropologických štúdii a je stále aktuálne. Stáročiami pozorované, skúmané, dopĺňané a systematicky sumarizované poznatky o farbe sú spísané v mnohých teóriách. Lineárne, kruhové, plošné a priestorové teórie, ako aj kategorizovanie náuk o farbe z rôznych vedeckých, spoločenských, geografických a iných pohľadov nie je úplne objasnené a ostáva záhadou. Červená, zelená a modrá farba sú tri základné farby vďaka ktorým rozoznávame všetky farby vychádzajúce z trojkanálovej skladby sietnice. Na tomto princípe sa zaoberal miešaním troch farebných svetiel nemecký lekár Helmholtz a nazval ho aditívne miešanie svetla. Základom pre dnešné delenie farieb sa stalo Helmholtzove vedecké rozdelenie na farebný tón, farebnú svetlosť a farebnú sýtosť. Zjednodušene povedané, transformácia farebného priestoru RGB do farebného priestoru CMYK sa nazýva Gamut. Kategorizovanie farebných priestorov nám umožňuje kombinatoristická metóda uplatňovaná v počítačoch. Využívanie počítača urýchľuje dizajnérom tvorbu pri farebných návrhoch a rýchlej orientácii vo farebných priestoroch. Veľmi silný segment dizajnu, automobilový priemysel, v ktorom farebné riešenia nadobudli v päťdesiatych rokoch 20. storočia neuveriteľný rozvoj, pretrvávajúci do dnešných dní, vyvolal tvorbu neopakovateľných koloristických inovácií. Pri tvorbe farebných konceptov sa vychádza z klasických spektrálnych farieb a metalíz. Vplyv farby sa objavuje nielen pri autách, ale farebná segmentácia ovplyvňuje rýchlu orientáciu v priestore, ako aj pri technických a konštrukčných zobrazeniach. Vlastný výskum rozdelíme na dve časti. Zameriame sa na obľúbenosť farieb pre určité spotrebné predmety a prostredia. Pre zber údajov budeme voliť formu dotazníkovej ankety. Získané poznatky spracujeme a vyhodnotíme. V ďalšej časti práce budeme zisťovať schopnosť študentov pretransformovať škálu teplých a studených farebných tónov do šedej stupnice na vyfarbených štvorcoch. Poznanie takejto stupnice je ako šedá grafitová kresba, ktorá zabezpečuje prvotnú najrýchlejšiu bezprostrednú vizualizáciu myšlienky dizajnéra pri navrhovaní tvoreného diela. V šedej škále môže okrem tvaru zobraziť aj zamýšľanú farebnosť produktu. Výsledky vyhodnotenia prieskumu potvrdili, že farba je významnou a neodmysliteľnou časťou produktu i prostredia. Zákazníci, užívatelia oceňujú emocionálne pôsobenie farby a pripisujú jej veľkú až extrémnu dôležitosť pri vnímaní daného výrobku a priestoru. Aplikovanie efektu poznania achromatickej stupnice umožňuje dizajnérovi aj v tejto škále myslieť farbou. V práci sú použité štandardné metódy analýzy a syntézy, abstrakcie, analógie, kombinatoristiky a štatistická metóda aplikovaná pri komparatívnom spôsobe vyhodnocovania údajov získaných z vlastného prieskumu. Domáca a zahraničná literatúra, dotazníky, študentské práce a rozhovory boli hlavným zdrojom informácií v tejto práci. Publikácie sa týkali histórie, teórie semiotiky, dizajnu a farby. Výsledky výskumu v tejto dizertačnej práci naznačujú, že ignorovanie bohatstva farebnej informácie a jej estetického posolstva by bolo prehliadaním jedného z najsilnejších komunikačných nástrojov, ktorý má dizajnér k dispozícii. Kľúčové slová: farba, dizajn, semiotika, znak, svetlo, správa farieb
Kľúčové slová:svetlo, dizajn, správa farieb, farba, semiotika, znak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene