12. 12. 2019  3:57 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Identifikačné číslo: 52863
Univerzitný e-mail: qkucerka [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu
Autor: Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu
Abstrakt:Cieľom práce bolo analyzovať a popísať súčasný stav skúmanej problematiky. vytvoriť e-learningový text na predmet strojárska výroba pre prvý ročník nadstavbového štúdia v odbore technicko -- ekonomický pracovník a experimentálne overiť. Práca má ambíciu zaplniť niektoré voľné miesta, ktoré v skúmanej problematike informačných kompetencií a e-learningu v slovenskom školstve existujú. Dizertačná práca bola vytvorená počas doktorandského štúdia na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU. Práca sa skladá z dvoch častí : teoretickej analýzy a pedagogického experimentu. Práca má okrem úvodu a záveru štyri kapitoly. Na začiatku práce je zdôvodnenie výberu témy a je sformulovaný cieľ práce a čiastkové ciele práce. Prvá kapitola vymedzuje základné pojmy. Tieto pojmy sa používajú v literatúre, ale aj v pedagogickej praxe sú vyjadrené rôzne. V druhej kapitole je analýza skúmanej problematiky. Táto časť je zameraná na definície, delenia a klasifikácie kompetencií a kľúčových kompetencií. Pomerne veľká časť tejto kapitoly je zameraná na definície, charakteristiku a modely informačnej kompetencie. Záverečná časť tejto kapitoly je venovaná definíciám, výhodám a nevýhodám e-learningu a didaktike tvorby učebného textu pre e-learning. Tretia kapitola je stručnou charakteristikou štátneho a školského vzdelávacieho programu aplikovaného na predmet Strojárska výroba a návrhom štruktúry učebného e-lernigového textu na predmet Strojárska výroba. Štvrtá kapitola sa zaoberá empirickým výskumom, v ktorom sú uvedené ciele výskumu, hlavná a pracovné hypotézy výskumu. Táto časť zároveň hovorí o spracovaní výsledkov výskumu a verifikácii hypotéz, ktoré skúmajú mieru obtiažnosti, čitateľnosť, vlastnosti a úroveň hodnotenia vlastností e-learningového textu. Výsledky výskumu ukázali, že text je zrozumiteľný a zvládnuteľný pre danú cieľovú skupinu. Na záver kapitoly je uvedené zhrnutie výsledkov výskumu a odporúčania pre teóriu a prax.
Kľúčové slová:e-learning, kompetencie, kľúčové kompetencie, informačné kompetencie, e-learnigový text, pedagogický experiment

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene