Aug 11, 2020   8:13 a.m. Zuzana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Identification number: 5298
University e-mail: branislav.jelencik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Design (FA)

Contacts
     
Lesson     Final thesis
     
Publications     Bodies          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Success university or college and its dependence on certain aspects of students' preparation for performance in practice.
Written by (author):
Department: Faculty of Architecture
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Úspešnosť školy a jej závislosť od niektorých aspektov prípravy študentov pre pôsobenie v praxi.
Summary:
Perspektíva či rozvoj školy v trhovej ekonomike závisí aj od jej pozície medzi konkurenč-nými poskytovateľmi vzdelávania a výchovy. Kritéria pre posúdenie úspešnosti závisia od hodnotiaceho subjektu, podmienok v akých sa hodnotenie vykonáva a jeho cieľov. Odbornou aj laickou verejnosťou preferované kritéria sa od akademických neraz líšia. Záujem o školu, či jej absolventov môže v trhovej ekonomike vzniknúť iba za podmienky, že profil absolventa -- jeho kompetentnosti predstavujú pre investora, zamestnávateľa, sponzora atraktívnu hodnotu. Novou úlohou školy je preto aj analýza potrieb a tendencii na trhu pracovných síl. Reakciou na podnety môže byť kreovanie nových alebo modifikovaných predmetov, program rozšírenia kompetentností študentov, v ideálnom prípade dokonca inovatívne kritéria pre výber adeptov štúdia. Cieľom habilitačnej práce je v jednotlivých kapitolách (7) zmapovať problematiku posudzovania škôl trhom a navrhnúť efektívne kroky na zvýšenie atraktívnosti profilu absolventa FA STU, osobitne Ústavov dizajnu a interiéru pre budúcich zamestnávateľov alebo klientov.
Key words:
Trh. Predmet. Manažment vedomostí. , Organizácia. Zákazník. Sponzor. Potreby. Želania. , Škola. Úspešnosť. Študent. Absolvent, Konkurencia. Hodnota. Jedinečnosť ponuky. Produkt.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited