Sep 21, 2020   3:04 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Identification number: 53323
University e-mail: martin.balaz [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Design (FAD)

Contacts
     
Graduate
     
     
Final thesis
     
Projects          
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Universal Design and the Car
Written by (author):
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Univerzálny dizajn a automobil
Summary:
Abstrakt V dizertačnej práci Univerzálny dizajn a automobil riešim problematiku univerzálne-ho dizajnu vo vzťahu k automobilovému dizajnu a mojím cieľom je nájsť priesečník dizajnu, konštrukcie a ergonómie osobného automobilu s princípmi a filozofiou uni-verzálneho dizajnu. Predstaviť a zhodnotiť osobný automobil z pohľadu univerzálne-ho dizajnu a bez hmotného, finančného a technického obmedzenia načrtnúť vlastnú víziu automobilu navrhnutého s filozofiou univerzálneho dizajnu. Univerzálny dizajn zabezpečuje integráciu fyzicky, zmyslovo, mentálne, či inak limi-tovaných jednotlivcov do spoločnosti a do každodenného normálneho života a vyvinul sa z konceptu bezbariérového navrhovania, ktoré sa zaoberá riešením problémov v oblasti architektúry, urbanizmu, dopravnej štruktúry, ale hovorí aj o bezbariérovom navrhovaní produktov a informačných systémov. Ide teda o navrhovanie v životnom priestore človeka. Automobil je priestorom pre život, tak ako jeho okolie, no bezbariérové navrhovanie u nás sa ho priamo netýka. A preto je mojím priestorom výskumu a aplikovania prin-cípov univerzálneho dizajnu. Sťažením podmienok v prostredí dochádza k zvýhodneniu určitých skupín populácie a naopak k znevýhodneniu iných, teda k ich hendikepu. Previesť kategorizáciu tele-sného postihnutia je veľmi náročné vzhľadom na jeho rôznorodosť a mieru a často možnosť ich vzájomných kombinácií. K postupným, pomalým, nezvratným, ale prirodzeným zmenám v živote človeka pat-rí proces starnutia, Oliver Hervig vo svojej knihe Universal Design spája univerzálny dizajn skôr so seniormi, ako s telesne postihnutými. Univerzálny dizajn zvyšuje kvalitu života, a to nielen z pohľadu hendikepovaných užívateľov, ale všetkých. Budúcnosť je v jednoduchosti a komforte pre všetkých. Univerzálne produkty, vybavenie, inteligencia a komfort síce celkom nenahradia potreby užívateľov, ale ich výrazne uľahčia. Automobil je spojením vedeckého, technického, umeleckého a estetického talentu človeka, stimulujúci našu prirodzenú túžbu po kráse a dynamike. Je jedným zo spo-ločenských priestorov, a tiež materiálnym a hmatateľným prejavom pohybu ako jedného zo základných aspektov života na zemi. Vďaka svojim úžitkovým a symbolickým vlastnostiam je vecou verejného záujmu každodenného života. Je zaň v budúcnosti rovnocenná náhrada? Vo svojej práci som sa pozrel na možnosti uspokojenia potrieb človeka v oblasti uni-verzálneho dizajnu a automobilu porovnaním ponuky na Slovensku aj v zahraničí. Pri hodnotení náročnosti potrieb a ich uspokojenia som sa pridŕžal Maslowovej py-ramídy ľudských potrieb, ich hierarchie, ktorú predstavuje. Mojím cieľom je syntéza týchto zistení s mojou osobnou intuitívnou, umeleckou, predvedeckou úvahou dizajnéra o prieniku univerzálneho a automobilového dizajnu a výsledok v náznaku vízie vlastného dizajnérskeho návrhu podľa princípov univer-zálneho dizajnu, produkt pre osobný transport, komfort pre všetkých a zhmotnenie krásy a túžby človeka po dynamike. Automobil v univerzálnom prostredí, univerzálne využiteľný a univerzálne ovládateľný. Podľa mojej analýzy súčasného stavu poznania som sa rozhodol zamerať sa na se-niorov, ako skupinu prirodzene limitovanú procesom starnutia, ktorú označuje aj spomínaný autor Oliver Hervig vo svojej knihe Universal Design za najväčšiu cieľo-vú skupinu univerzálneho dizajnu. Univerzálny dizajn zvyšuje kvalitu života. Budúcnosť automobilu je teda v jeho jed-noduchosti a komforte, prístupnosti a zrozumiteľnosti, a preto ho konfrontujem so 7 princípmi univerzálneho navrhovania. Automobil správne navrhnutý v duchu univerzálneho dizajnu, pomáha užívateľovi integrovať sa do svojho životného prostredia bez straty privátnej sféry. Dizajn je mostom medzi predmetom a človekom. Poslaním dizajnu je súlad človeka s jeho životným prostredím v biosfére a jeho cieľom je uchovať základnú kvalitu života. V mojom dizajnérskom návrhu "Unicrossoveru" chcem na základe interakcie podľa schémy hmota, energia /pohyb, inteligencia/, informácia v autobiosfére naplniť aspoň čiastočne princípy univerzálneho dizajnu.
Key words:
Univerzálny dizajn, automobil, transformácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited