9. 12. 2019  21:23 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
Identifikační číslo: 53473
Univerzitní e-mail: qmachatova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Stáže     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Štúdium vlastností farebných štruktúr v kolorovanej fotografii
Autor: Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Michal Ďurovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium vlastností farebných štruktúr v kolorovanej fotografii
Abstrakt:Predmetom dizertačnej práce je štúdium vlastností a stability farebných štruktúr na kolorovanej halogenidostriebornej želatínovej fotografii. Práca sa zaoberá identifikáciou a štúdiom degradácie komponentov kolorovanej fotografie, pričom využíva modelové systémy zložené z fotografického papiera a farebnej vrstvy pozostávajúcej z kolorantu a arabskej gumy ako spojiva. Štúdium farebnej vrstvy bolo zamerané na červené organické koloranty, ktoré boli často využívané pre kolorovanie inkarnátu. Ako koloranty boli použité marenové laky (kraplak červený a kraplak oranžový) pripravené extrakciou a následnou komplexáciou v priebehu vypracovania dizertačnej práce a komerčne dostupné náhrady organických červených lakov alizarínový lak a karmínový lak (Kremer Pigmente) a kyselina karmínová. Teoretická časť práce sumarizuje informácie o zložení fotografických materiálov so zameraním na halogenidostriebornú želatínovú fotografiu a kolorantov s dôrazom na antrachinónové farbivá a lakové pigmenty. Experimentálna časť práce je zameraná na prípravu lakových pigmentov z mareny farbiarskej a štúdium degradácie zložiek kolorovanej fotografie s využitím štyroch typov urýchleného starnutia (svetelné starnutie v zariadení Q-SUN, starnutie pod RVL výbojkou bez luminofóru, tepelné starnutie pri 80 °C a starnutie pri 80 °C a relatívnej vlhkosti 50 %) pomocou spektroskopických metód, denzitometrie a kolorimetrie. Úvodná kapitola experimentálnej časti bola venovaná problematike využitia FTIR spektroskopie pri identifikácii fotografických techník 19. a začiatku 20 stor., ako nevyhnutného predpokladu konzervačného zásahu a predikcie stability. Výskum kolorantov zahŕňal charakterizáciu pripravených marenových lakov metódou HPLC a štúdium fotochemickej stability farbív tvoriacich významné zložky prírodných farbív v roztokoch a štúdium vplyvu arabskej gumy na stabilitu systémov počas fotolýzy. Poslednú časť experimentálnej práce predstavuje prieskum modelových systémov kolorovanej fotografie počas urýchleného starnutia metódami infračervenej spektroskopie, UV-vis spektroskopie, denzitometrie a kolorimetrie.
Klíčová slova:lakové pigmenty, urýchlené starnutie, historická fotografia, antrachinónové farbivá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně