Nov 14, 2019   4:32 a.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
Identification number: 53473
University e-mail: qmachatova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Study of Properties of Colour Structures in Hand-coloured Photography
Written by (author): Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD.
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Opponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Opponent 2:doc. Ing. Michal Ďurovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vlastností farebných štruktúr v kolorovanej fotografii
Summary:Predmetom dizertačnej práce je štúdium vlastností a stability farebných štruktúr na kolorovanej halogenidostriebornej želatínovej fotografii. Práca sa zaoberá identifikáciou a štúdiom degradácie komponentov kolorovanej fotografie, pričom využíva modelové systémy zložené z fotografického papiera a farebnej vrstvy pozostávajúcej z kolorantu a arabskej gumy ako spojiva. Štúdium farebnej vrstvy bolo zamerané na červené organické koloranty, ktoré boli často využívané pre kolorovanie inkarnátu. Ako koloranty boli použité marenové laky (kraplak červený a kraplak oranžový) pripravené extrakciou a následnou komplexáciou v priebehu vypracovania dizertačnej práce a komerčne dostupné náhrady organických červených lakov alizarínový lak a karmínový lak (Kremer Pigmente) a kyselina karmínová. Teoretická časť práce sumarizuje informácie o zložení fotografických materiálov so zameraním na halogenidostriebornú želatínovú fotografiu a kolorantov s dôrazom na antrachinónové farbivá a lakové pigmenty. Experimentálna časť práce je zameraná na prípravu lakových pigmentov z mareny farbiarskej a štúdium degradácie zložiek kolorovanej fotografie s využitím štyroch typov urýchleného starnutia (svetelné starnutie v zariadení Q-SUN, starnutie pod RVL výbojkou bez luminofóru, tepelné starnutie pri 80 °C a starnutie pri 80 °C a relatívnej vlhkosti 50 %) pomocou spektroskopických metód, denzitometrie a kolorimetrie. Úvodná kapitola experimentálnej časti bola venovaná problematike využitia FTIR spektroskopie pri identifikácii fotografických techník 19. a začiatku 20 stor., ako nevyhnutného predpokladu konzervačného zásahu a predikcie stability. Výskum kolorantov zahŕňal charakterizáciu pripravených marenových lakov metódou HPLC a štúdium fotochemickej stability farbív tvoriacich významné zložky prírodných farbív v roztokoch a štúdium vplyvu arabskej gumy na stabilitu systémov počas fotolýzy. Poslednú časť experimentálnej práce predstavuje prieskum modelových systémov kolorovanej fotografie počas urýchleného starnutia metódami infračervenej spektroskopie, UV-vis spektroskopie, denzitometrie a kolorimetrie.
Key words:lakové pigmenty, urýchlené starnutie, historická fotografia, antrachinónové farbivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited