21. 10. 2020  4:12 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
Identifikační číslo: 5414
 
Profesorka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovnice - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

     
     
Závěrečná práce
     Publikace
     
     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Od vládnutia k spravovaniu
Autor:
Pracoviště:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
anglický jazyk

Název práce:
From Government to Governance
Abstrakt:
Habilitačná práca Od vládnutia k spravovaniu (From Government to Governance) analyzuje prechod od direktívneho riadenia postaveného na silnej úlohe štátnej regulácie k viacúrovňovému spravovaniu v politike životného prostredia rozšírenej EÚ. Spravovanie je proces postavený na koordinácií spoločenských záujmov bez jednoznačnej autority, sprevádzaný zvýšenou účasťou neštátnych účastníkov pôsobiacich na viacerých úrovniach využívajúcich nové mechanizmy riadenia a manažmentu, formy koordinácie horizontálnych a vertikálnych záujmov a záväzkov. Politika životného prostredia rozšírenej EÚ reagujúc na tlak neštátnych účastníkov podieľať sa na riadení verejných zdrojov implementovala v poslednom desaťročí viacero nových úprav. Na mentálnych modeloch rozhodovania charakteristických pre historické demokracie západnej Európy vznikli nové smernice EÚ napríklad v ochrane vôd, zdravia či biodiversity umožňujúc tak potrebnú väzbu na nosné politíky EÚ, napríklad štrukturálnú a regionálnu politiku. Ich uplatnenie v kultúrne a historicky rôznorodej EÚ naráža na odlišné chápanie pojmov: participácia, rozsah práv jednotlivca podieľať sa na verejnej voľbe, ale i efektívnosti rozhodovania a úlohy štátu a trhu v ochrane životného prostredia. Proces transformácie spôsobu rozhodovania v rozšírenej EÚ prebieha aktuálne a naráža na rôznorodé tradície rozhodovania Gerald Roland (2003) takúto transformáciu nazval "oprava motora počas letu lietadla". Práca ponúka aj inovačné mechanizmy v rozhodovaní a politike životného prostredia v podmienkach silnejúceho vplyvu ekonomických a občianskych partnerov verejnej voľby a meniacej sa úlohy štátu od regulácie ku koordinácii zodpovednosti, práv a ekonomických záujmov. Ide teda o adaptáciu na podmienky viacúrovňového spravovania v rozšírenej EÚ v oblasti politiky životného prostredia, ktorá spadá pod zdielané kompetencie Spoločenstva a preto vyžaduje nadregionálnu a cezhraničnú koordináciu. Práca kladie niekoľko klúčových otázok: - Ako efektívne spravovať prírodné zdroje v podmienkach globálneho rozhodovania? - Ako účinne zvýšiť kapacitu kompetentných orgánov v postsocialistických krajinách adaptovať sa na prechod od direktívneho riadenia k demokratickému rozhodovaniu? - Ktoré nástroje a mechanizmy dokážu zabezpečiť výkon environmentálneho rozhodovania EÚ v nových členských štátoch za rastúceho počtu neštátnych účastníkov a ich záujmov? - Môžu trh a samosprávne režimy poskytnúť ekonomickú motiváciu k dobrovoľnej účasti na ochrane životného prostredia a presunu časti nákladov za výkon politiky životného prostredia zo štátu do súkromného sektora? Habilitačná práca vychádza ako otvorená séria predchádzajúcich publikácií autorky vo vedeckých časopisoch a v monografii: From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in An Enlarged Europe, vydanej v anglickom jazyku vo vydavateľstve Alfa Nakladatelství, s. r. o. Praha.
Klíčová slova:from government to governance, market based instruments, institutional change, socio-ecological systems, experimental approach, multilevel governance

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilitačnú prácu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně