Dec 13, 2019   9:03 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Mánik, PhD.
Identification number: 5514
University e-mail: miroslav.manik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Contribution to identification methods of faulty processors based on test results of multiprocessor systems
Written by (author): Ing. Miroslav Mánik, PhD.
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príspevok k metódam identifikácie poruchových procesorov z výstupov testovania viacprocesorových systémov
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá metódami identifikácie porúch vo viacprocesorových výpočtových systémoch pomocou prostriedkov systémovej diagnostiky. Tieto metódy sú založené na vzájomnom a súbežnom testovaní procesorov vo viacprocesorových systémoch. Cieľom testovania je identifikovanie množiny poruchových procesorov vo viacprocesorovom systéme algoritmami systémovej diagnostiky. Objektom systémovej diagnostiky riešenej v dizertačnej práci je diagnóza v jednom kroku aplikovateľná pre samočinné testovanie t-diagnostikovateľných viacprocesorových systémov modelovaných symetrickým diagnostickým modelom. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť novú metódu a algoritmy systémovej diagnostiky pre identifikáciu poruchových procesorov v t-diagnostikovateľných viacprocesorových systémoch. Nová metóda a algoritmy sú založené na deterministickom diagnostickom algoritme s využitím binárneho ohodnotenia uzlov systémového grafu, ktorý reprezentuje viacprocesorový systém. Algoritmus je konkrétne založený na riešení Boolových výrazov generovaných na základe výsledkov vzájomného testovania medzi procesormi systému. Základnými kritériami pre vývoj nových algoritmov bola minimalizácia jeho časových nárokov a správnosť identifikácie poruchových procesorov. Hlavným výsledkom dizertačnej práce je návrh dvoch nových algoritmov systémovej diagnostiky, založených na algoritme binárneho ohodnotenia uzlov, ktoré minimalizujú čas vyhodnotenia výsledkov testu a pamäťové nároky. Pre návrh týchto algoritmov bol definovaný matematický aparát potrebný pre opis a identifikáciu poruchových procesorov vo viacprocesorových systémoch. Pre každý algoritmus je uvedené podrobné vysvetlenie jeho použitia na praktických príkladoch. Efektívnosť navrhnutých a implementovaných algoritmov bola overená na rôznych typoch prepojovacích sietí viacprocesorových systémov (napr. mriežka, hyperkocka). Experimentálne výsledky ukázali zníženie časových nárokov, efektívnosť a univerzálnosť procesu identifikácie poruchových procesorov pri použití nových algoritmov systémovej diagnostiky. Dosiahnuté výsledky boli porovnané aj s dosiaľ publikovanými algoritmami systémovej diagnostiky.
Key words:algoritmy systémovej diagnostiky, t-diagnostikovateľný systém, model PMC, k-regulárny graf, 1-kroková diagnostika

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited