23. 1. 2020  14:23 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Miroslav Mánik, PhD.
Identifikačné číslo: 5514
Univerzitný e-mail: miroslav.manik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Príspevok k metódam identifikácie poruchových procesorov z výstupov testovania viacprocesorových systémov
Autor: Ing. Miroslav Mánik, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Vedúci práce: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Príspevok k metódam identifikácie poruchových procesorov z výstupov testovania viacprocesorových systémov
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá metódami identifikácie porúch vo viacprocesorových výpočtových systémoch pomocou prostriedkov systémovej diagnostiky. Tieto metódy sú založené na vzájomnom a súbežnom testovaní procesorov vo viacprocesorových systémoch. Cieľom testovania je identifikovanie množiny poruchových procesorov vo viacprocesorovom systéme algoritmami systémovej diagnostiky. Objektom systémovej diagnostiky riešenej v dizertačnej práci je diagnóza v jednom kroku aplikovateľná pre samočinné testovanie t-diagnostikovateľných viacprocesorových systémov modelovaných symetrickým diagnostickým modelom. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť novú metódu a algoritmy systémovej diagnostiky pre identifikáciu poruchových procesorov v t-diagnostikovateľných viacprocesorových systémoch. Nová metóda a algoritmy sú založené na deterministickom diagnostickom algoritme s využitím binárneho ohodnotenia uzlov systémového grafu, ktorý reprezentuje viacprocesorový systém. Algoritmus je konkrétne založený na riešení Boolových výrazov generovaných na základe výsledkov vzájomného testovania medzi procesormi systému. Základnými kritériami pre vývoj nových algoritmov bola minimalizácia jeho časových nárokov a správnosť identifikácie poruchových procesorov. Hlavným výsledkom dizertačnej práce je návrh dvoch nových algoritmov systémovej diagnostiky, založených na algoritme binárneho ohodnotenia uzlov, ktoré minimalizujú čas vyhodnotenia výsledkov testu a pamäťové nároky. Pre návrh týchto algoritmov bol definovaný matematický aparát potrebný pre opis a identifikáciu poruchových procesorov vo viacprocesorových systémoch. Pre každý algoritmus je uvedené podrobné vysvetlenie jeho použitia na praktických príkladoch. Efektívnosť navrhnutých a implementovaných algoritmov bola overená na rôznych typoch prepojovacích sietí viacprocesorových systémov (napr. mriežka, hyperkocka). Experimentálne výsledky ukázali zníženie časových nárokov, efektívnosť a univerzálnosť procesu identifikácie poruchových procesorov pri použití nových algoritmov systémovej diagnostiky. Dosiahnuté výsledky boli porovnané aj s dosiaľ publikovanými algoritmami systémovej diagnostiky.
Kľúčové slová:algoritmy systémovej diagnostiky, t-diagnostikovateľný systém, model PMC, k-regulárny graf, 1-kroková diagnostika

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene