20. 1. 2020  21:44 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tamara Látková
Identifikačné číslo: 57613
Univerzitný e-mail: tamara.latkova [at] stuba.sk
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prognóza zmien zásoby vody v pôde pre rôzne porasty
Autor: Ing. Tamara Látková
Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Skalová, PhD.
Oponent:Ing. Justína Vitková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prognóza zmien zásoby vody v pôde pre rôzne porasty
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na prognózu zmien zásoby vody v pôde pre porast trávy a repky ozimnej. V rámci prognózy sa do ohľadu berie budúci vývoj klímy, ktorý sa zhodnotí pomocou modifikovaných meteorologických prvkov. Na zhodnotenie vplyvu klimatickej zmeny bolo najprv potrebné oboznámiť sa s regionálnymi modelmi KNMI a MPI, ktoré slúžia na predpoveď klimatickej zmeny pre Slovensko, a ktoré dobre vystihujú a popisujú orografiu daného regiónu. Za záujmové územie bola zvolená oblasť Poiplie, ktorá leží na juhu stredného Slovenska. Podrobnejšie som sa s touto oblasťou oboznamovala pomocou opisu prírodných pomerov, kde som zhodnotila jej klimatické a hydrologické pomery. Priemerná ročná teplota vzduchu sa na tomto území pohybuje okolo 9,6°C, pričom teplota vzduchu má stúpajúci charakter. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 587 mm. Pri mesačných úhrnov zrážok je možné pozorovať, že maximum zrážok pripadá na letné mesiace a minimum na mesiace január až apríl. Podľa oboch regionálnych modelov sa do budúcnosti prognózuje postupné zvyšovanie priemernej mesačnej a ročnej teploty vzduchu oproti referenčnému obdobiu 1977--1996. Úhrny zrážok sa javia ako značne rozkolísané oproti referenčnému obdobiu podľa oboch modelov. Zrážky by mali byť v budúcnosti nerovnomerne rozdelené s deficitom najmä počas letných mesiacov. V závere diplomovej práce som skúmala vplyv klimatickej zmeny na zásobu vody v pôde. Pre modelovanie zásoby vody v pôde som použila matematický model GLOBAL. Výsledky modelovania nejavia výrazné rozdiely medzi zásobami vody v pôde počas referenčného obdobia 1977--1996 a časového horizontu 2081--2100. Minimálne rozdiely sú aj medzi zásobami v pôde podľa dvoch regionálnych modelov a rozdielnych porastov.
Kľúčové slová:klimatická zmena, klimatické modely, vodný režim pôdy, zásoba vody v pôde, matematické modelovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene