Jan 28, 2020   3:08 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marian Špilka, PhD.

Graduate     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The complex user identifying system based on 3D face recognition methods
Written by (author): Ing. Marian Špilka, PhD.
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Juhár, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Kamil Řiha, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komplexný systém pre identifikáciu používateľa na základe metód rozpoznávania 3D tváre
Summary:Dizertačná práca sa zaoberá identifikáciou osôb na základe zaznamenania ľudskej tváre zachytenej v 3D s možnosťami rozpoznania 3D tváre. Naším cieľom je vytvoriť nový komplexný identifikačný systém, ktorý zapája do procesu identifikácie naraz viacero prístupov. V prvej časti práce je popísaný vývoj rozpoznávania tváre, ako aj základné problémy zachytávania tváre v rôznych podmienkach a uvedené zariadenia a spôsoby zachytenia 3D modelu. Tiež je zmapovaný súčasný stav prístupov a spracovania tváre a jej čŕt. V nasledujúcej sekcii sú zosumarizované existujúce prístupy a dostupné 3D databázy. V druhej časti práce je detailne popísaná implementácia nami navrhnutého inovatívneho identifikačného systému. Rozpísaná je architektúra riešenia, jej jednotlivé moduly, hodnotiaci algoritmus a optimalizačná časť. Na záver sú detailne zostavené výsledky každého modulu zvlášť a tiež spolu. Vytýčene sú aj návrhy na vylepšenie a zhodnotené dosiahnuté výsledky.
Key words:rozpoznávanie 3D tváre, identifikácia, biometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited