Jun 4, 2020   4:50 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lenka Kudrnová
 
4127V00  Landscaping D-KRAJ4
FCE D-KRAJ4 den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Valuation of selected ecosystem services in the Myjava river basin
Written by (author): Bc. Denisa Točená
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Lenka Kudrnová
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie vybraných ekosystémových služieb na povodí rieky Myjava
Summary:
Ekosystém a ekosystémové služby sú v súčasnosti veľmi často diskutovanou problematikou, ktorá by mala rezonovať nielen u odborníkov, ale jej riešenie by malo „ležať na srdci“ nám všetkým. Cieľom bakalárskej práce je spoznať a rozanalyzovať ekosystémové služby na povodí rieky Myjava. Úlohou bakalárskej práce je identifikácia, zhodnotenie a následne i vyvodenie potencionálnych prínosov pre využitie vybraných ekosystémových služieb na povodí rieky Myjava. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola má teoretický charakter a venuje sa súčasnému stavu ekosystémových služieb a klasifikácii týchto služieb v medzinárodnom meradle MEA, CICES a TEEB. V druhej kapitole je stanovený cieľ bakalárskej práce a v tretej kapitole metodika práce, z ktorej budeme vychádzať. V štvrtej kapitole sú ďalej charakterizované jednotlivé pomery v riešenej oblasti mesta Myjava a toku rieky Myjava. Piata kapitola je venovaná dotazníkovému prieskumu a sú v nej zhrnuté výsledky a ich potencionálny význam.
Key words:
ekosystém, ekosystémové služby, medzinárodné klasifikácie MEA CICES a TEEB, analytický a participatívny prístup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited