Jun 4, 2020   4:48 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lenka Kudrnová
 
4127V00  Landscaping D-KRAJ4
FCE D-KRAJ4 den [interrupted]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
interrupted study

     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Park v Rači
Written by (author):
Ing. Lenka Kudrnová
Department:
Thesis supervisor:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Park v Rači
Summary:Cieľom práce je pretvorenie parku Jozefa Miloslava Hurbana v mestskej časti Rača, v Bratislave. V návrhu ide o zlepšenie podmienok z hľadiska funkčného ale aj kompozičného. Funkčné využitie je riešené prostredníctvom jednotlivých funkčných zón, ktoré sú navzájom prepojené pešími komunikáciami. Tie vyplývajú z navrhnutej kompozície. V návrhu sa objavuje väčšie množstvo aktivít pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Pôdorys je navrhnutý do tvaru lipového kvetu. Filozofiou návrhu je myšlienka "Priestor s príbehom pre ľudí a s ľuďmi". Textová časť opisuje priebeh tvorenia bakalárskej práce od prieskumnej-analytickej časti cez grafickú až po realizačnú. Analýzy spadajú do architektonocko- krajinárskej štúdie a vyhodnocujú analytické výsledky v riešenom území. Ďalšia časť prechádza do architektonicko- krajinárskeho riešenia. V tejto časti je popísaný koncept riešenia, návrh a jednotlivé návrhy krajinnej štruktúry vymedzeného územia. Poslednú časť tvorí projekt stavby. Grafická časť vizuálne sprostredkuváva proces tvorby riešeného parkového priestoru. Táto časť je tvorená architektonicko- krajinárskou štúdiou, architektonicko- krajinárskym riešením, projektom stavby 1 a projektom stavby 2. Prvé dve spomenuté časti vytvárajú portfólio a ďalšie dve sú realizačnými výkresmi a výkresmi s technicko- konštrukčnými detailami. Zadanie bakaláraskej práce som splnila na základe mojich nadobudnutých vedomostí a zručností v bakalárskom stupni štúdia. Výsledkom môjho riešenia je komplexný krajinársko- architektonický návrh parkového priestoru v mestskej časti Rača, v Bratislave. V súčasnosti je na Slovensku neustále malý počet parkových priestorov, ktoré sú pre ľudí žijúcich v mestách potrebné. Trend tvorby mestských plôch zelene by sa mal uberať smerom priblíženia ľuďom s možnosťou ich zapojenia do procesu návrhu i samotnej realizácie.
Key words:
lipový kvet, park, ľudia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited