5. 12. 2019  20:15 Oto
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lenka Kudrnová
Identifikačné číslo: 58876
Univerzitný e-mail: lenka.kudrnova [at] stuba.sk
 
4127V00  krajinárstvo D-KRAJ4
SvF D-KRAJ4 den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Park v Rači
Autor: Ing. Lenka Kudrnová
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedúci práce: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Park v Rači
Abstrakt:Cieľom práce je pretvorenie parku Jozefa Miloslava Hurbana v mestskej časti Rača, v Bratislave. V návrhu ide o zlepšenie podmienok z hľadiska funkčného ale aj kompozičného. Funkčné využitie je riešené prostredníctvom jednotlivých funkčných zón, ktoré sú navzájom prepojené pešími komunikáciami. Tie vyplývajú z navrhnutej kompozície. V návrhu sa objavuje väčšie množstvo aktivít pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Pôdorys je navrhnutý do tvaru lipového kvetu. Filozofiou návrhu je myšlienka "Priestor s príbehom pre ľudí a s ľuďmi". Textová časť opisuje priebeh tvorenia bakalárskej práce od prieskumnej-analytickej časti cez grafickú až po realizačnú. Analýzy spadajú do architektonocko- krajinárskej štúdie a vyhodnocujú analytické výsledky v riešenom území. Ďalšia časť prechádza do architektonicko- krajinárskeho riešenia. V tejto časti je popísaný koncept riešenia, návrh a jednotlivé návrhy krajinnej štruktúry vymedzeného územia. Poslednú časť tvorí projekt stavby. Grafická časť vizuálne sprostredkuváva proces tvorby riešeného parkového priestoru. Táto časť je tvorená architektonicko- krajinárskou štúdiou, architektonicko- krajinárskym riešením, projektom stavby 1 a projektom stavby 2. Prvé dve spomenuté časti vytvárajú portfólio a ďalšie dve sú realizačnými výkresmi a výkresmi s technicko- konštrukčnými detailami. Zadanie bakaláraskej práce som splnila na základe mojich nadobudnutých vedomostí a zručností v bakalárskom stupni štúdia. Výsledkom môjho riešenia je komplexný krajinársko- architektonický návrh parkového priestoru v mestskej časti Rača, v Bratislave. V súčasnosti je na Slovensku neustále malý počet parkových priestorov, ktoré sú pre ľudí žijúcich v mestách potrebné. Trend tvorby mestských plôch zelene by sa mal uberať smerom priblíženia ľuďom s možnosťou ich zapojenia do procesu návrhu i samotnej realizácie.
Kľúčové slová:lipový kvet, park, ľudia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene