Jun 18, 2019   4:43 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Identification number: 60284
University e-mail: qskurcak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Influence the configuration of external HV and EHV substations to the size of electric and magnetic fields of power supply frequency in terms of protection of persons
Written by (author): Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Petr Toman, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv konfigurácie vonkajších el. rozvodní vvn a zvn na veľkosť elektrických a magnetických polí sieťovej frekvencie z pohľadu ochrany osôb
Summary:Práca je zameraná na problematiku elektromagnetických polí v priestoroch elektrických staníc 110 kV, 220 kV a 400 kV. Úvodná časť je venovaná vývoju legislatívy Slovenskej republiky, zameranej na ochranu osôb v súvislosti s expozíciou osôb elektromagnetickému poľu, ako aj legislatívy Európskej únie zameranej na minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky v súvislosti s rizikami vyplývajúcim z elektromagnetických polí. V práci je ďalej uvedený popis používaných postupov na objektivizáciu expozície elektromagnetickému poľu ako aj na posudzovanie rizík v súvislosti s touto expozíciou. V súčasnosti sa zisťovanie úrovní intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie najviac používajú dva postupy. Najčastejšie ide o zisťovanie hodnôt intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie v priestoroch elektrických staníc pomocou meraní, realizovaných pri bežnej prevádzke. Pri tomto postupe namerané hodnoty zodpovedajú konkrétnemu prevádzkovému stavu, ktorý je určený zapojením rozvodne a prevádzkovými parametrami (veľkosť napätí a prúdov). Druhý menej používaný postup je výpočet elektromagnetických polí pomocou matematického modelovania zariadení elektrických staníc. Tento postup sa v súčasnosti v čoraz väčšej miere presadzuje pri určovaní expozície osôb elektromagnetickému poľu. Vzhľadom na zložitosť je nevyhnutné pre výpočet využiť špecializovaný softvér rešpektujúci základné fyzikálne zákonitosti platné v teórii elektromagnetického poľa. Výpočty expozície osôb elektromagnetickému poľu však majú široké uplatnenie v oblasti ochrany osôb pred nepriaznivými účinkami týchto polí. Umožňujú posúdiť expozíciu zamestnancov elektromagnetickému poľu už v štádiu projektovania, výpočty je možné opakovane realizovať pre rôzne prevádzkové stavy, vrátane maximálnych, matematické modelovanie umožňuje podrobnejšie zmapovanie rozloženie úrovní elektromagnetického poľa. V nasledovnej časti práce boli navrhnuté modely základných prístrojov používaných v elektrických rozvodniach. Tieto modely boli následne využité pri vytvorení podrobných modelov vybraných elektrických rozvodní rôznej konfigurácie. Jednotlivé modely boli overované pomocou meraní intenzity elektrického poľa a magnetickej indukcie. Výsledky porovnania preukázali, že vytvorené modely sú vhodné na simuláciu elektrických a magnetických polí vybraných typov elektrických rozvodní používaných v elektrizačnej sústave SR. Pomocou spomínaných modelov boli skúmané dosahované úrovne elektromagnetického poľa pri maximálnych prevádzkových stavoch, pričom pozornosť bola zameraná na lokalizovanie miest, v ktorých sú dosahované najvyššie úrovne expozície elektromagnetickému poľu. Záverečná časť práce bola venovaná návrhu opatrení zameraných na zníženie dôsledkov súvisiacich s expozíciou osôb elektromagnetickému poľu v priestoroch elektrických staníc. Účinok troch navrhnutých opatrení bol skúmaný pomocou výpočtov, pričom bol preukázaný ich vplyv na zníženie hodnôt intenzity elektrického poľa.
Key words:elektrická rozvodňa, elektromagnetické pole, matematické modelovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited