12. 8. 2020  19:38 Darina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Identifikační číslo: 60383
Univerzitní e-mail: eva.teplanova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta architektúry (STU)

     
Absolvent     
Závěrečná práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Farba v obradnom priestore\\Zhodnotenie významu farebnosti pre výslednú výtvarnú kvalitu interiéru
Autor: Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Pracoviště:
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Farba v obradnom priestore\\Zhodnotenie významu farebnosti pre výslednú výtvarnú kvalitu interiéru
Abstrakt:Téma práce sa zaoberá významom použitia farebnosti v tvorbe obradných priestorov. Farebnosť má podstatný podiel na záverečnej výslednej výtvarnej kvalite interiérov. V posledných desaťročiach sa stretávame s novodobým fenoménom -- archetypálnym spájaním bielej farebnosti s obradnými priestormi, predovšetkým s novopostavenými sakrálnymi stavbami. Akou cestou sa bude uberať tvorba obradných interiérov ďalej, bude záležať aj na novej generácii jej tvorcov. Cieľom tejto práce je diskutovať o farbe a jej staronovom postavení a taktiež prispieť k lepšiemu poznaniu farebnosti interiérov týchto špecifických priestorov. Práca je určená pre študentov architektúry, interiéristov a dizajnérov. Prostredníctvom metód: analýzy historického vývoja obradných priestorov, analýzy vybraných diel osobností architektonickej tvorby - z ich uhla pohľadu, analýzy vlastnej skúsenosti v tvorbe obradných priestorov, empirickej metódy zbierania údajov formou dotazovania, vyhodnocovacími metódami zbierania dát vo vybranej lokalite vyselektovaného typologického druhu obradného priestoru a vyhodnotenia symboliky farieb v liturgii skúmaného typologického druhu v cykle jedného roka, ďalej syntézou vyhodnotených dát s vedecky podloženými fyzikálnymi, fyziologickými a psychologickými charakteristikami farby, jej kompozičných princípov a teoretických praxou overených východiskových premís Johannesa Ittena, táto práca dochádza k jednoznačným záverom: významnú úlohu v psychológii farebnosti zohráva dlhodobá pamäť jedinca. Metóda ladenia podľa štyroch ročných období je vedecky podloženou metódou, ktorá v edukačnom procese je výraznou pomôckou za predpokladu poznania základných vlastností farieb ako súčasti svetla, a radu ďalších elementárnych výtvarných kompozičných princípov. Prirodzeným prostredím človeka je farebný kolorit. Biela farebnosť nie je prirodzeným prostredím a potiera základné princípy identity a pocitu bezpečia v priestore. Biela farebnosť je opodstatnená v prípade zámerného komponovania v prípadoch jasného výtvarného zámeru s cieľom psychologickým: askézy, ktorá je programovaná napríklad v cisterciánskej architektúre, s cieľom nerušeného pokoja v stave hlbokej meditácie, s cieľom vytvárania bezemočného prostredia, napríklad psychicky chorých ľudí, autistov, s cieľom vytvorenia abstraktnej skratky a zdôraznenia hry svetla a tieňa; štylizovania tvarov napríklad v diele Rudolfa Schwarza -- Kostol v Aachene. Farebné komponovanie je podstatnou výrazovou a jedinečnou možnosťou vytvárania čarovného espritu a harmonizácie priestoru. Ak sa rozhodneme pre biele, achromatické riešenie interiéru, potom jeho "zmäkčenie" a kompozičné vyváženie je podstatou harmonizácie takéhoto priestoru. K odpovediam na položené otázky a vyslovené hypotézy sme sa pokúsili dospieť prostredníctvom tejto dizertačnej práce.
Klíčová slova:
farba, interiér, obradný priestor, sakrálny priestor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně