Jun 27, 2019   6:43 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Identification number: 60383
University e-mail: xteplanovae [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Colour in Ceremonial Space. Evaluation of Significance of Colour for Final Artistic Quality of an Interior.
Written by (author): Ing. arch. Eva Teplanová, ArtD.
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Opponent 1:doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Farba v obradnom priestore\\Zhodnotenie významu farebnosti pre výslednú výtvarnú kvalitu interiéru
Summary:Téma práce sa zaoberá významom použitia farebnosti v tvorbe obradných priestorov. Farebnosť má podstatný podiel na záverečnej výslednej výtvarnej kvalite interiérov. V posledných desaťročiach sa stretávame s novodobým fenoménom -- archetypálnym spájaním bielej farebnosti s obradnými priestormi, predovšetkým s novopostavenými sakrálnymi stavbami. Akou cestou sa bude uberať tvorba obradných interiérov ďalej, bude záležať aj na novej generácii jej tvorcov. Cieľom tejto práce je diskutovať o farbe a jej staronovom postavení a taktiež prispieť k lepšiemu poznaniu farebnosti interiérov týchto špecifických priestorov. Práca je určená pre študentov architektúry, interiéristov a dizajnérov. Prostredníctvom metód: analýzy historického vývoja obradných priestorov, analýzy vybraných diel osobností architektonickej tvorby - z ich uhla pohľadu, analýzy vlastnej skúsenosti v tvorbe obradných priestorov, empirickej metódy zbierania údajov formou dotazovania, vyhodnocovacími metódami zbierania dát vo vybranej lokalite vyselektovaného typologického druhu obradného priestoru a vyhodnotenia symboliky farieb v liturgii skúmaného typologického druhu v cykle jedného roka, ďalej syntézou vyhodnotených dát s vedecky podloženými fyzikálnymi, fyziologickými a psychologickými charakteristikami farby, jej kompozičných princípov a teoretických praxou overených východiskových premís Johannesa Ittena, táto práca dochádza k jednoznačným záverom: významnú úlohu v psychológii farebnosti zohráva dlhodobá pamäť jedinca. Metóda ladenia podľa štyroch ročných období je vedecky podloženou metódou, ktorá v edukačnom procese je výraznou pomôckou za predpokladu poznania základných vlastností farieb ako súčasti svetla, a radu ďalších elementárnych výtvarných kompozičných princípov. Prirodzeným prostredím človeka je farebný kolorit. Biela farebnosť nie je prirodzeným prostredím a potiera základné princípy identity a pocitu bezpečia v priestore. Biela farebnosť je opodstatnená v prípade zámerného komponovania v prípadoch jasného výtvarného zámeru s cieľom psychologickým: askézy, ktorá je programovaná napríklad v cisterciánskej architektúre, s cieľom nerušeného pokoja v stave hlbokej meditácie, s cieľom vytvárania bezemočného prostredia, napríklad psychicky chorých ľudí, autistov, s cieľom vytvorenia abstraktnej skratky a zdôraznenia hry svetla a tieňa; štylizovania tvarov napríklad v diele Rudolfa Schwarza -- Kostol v Aachene. Farebné komponovanie je podstatnou výrazovou a jedinečnou možnosťou vytvárania čarovného espritu a harmonizácie priestoru. Ak sa rozhodneme pre biele, achromatické riešenie interiéru, potom jeho "zmäkčenie" a kompozičné vyváženie je podstatou harmonizácie takéhoto priestoru. K odpovediam na položené otázky a vyslovené hypotézy sme sa pokúsili dospieť prostredníctvom tejto dizertačnej práce.
Key words:farba, interiér, obradný priestor, sakrálny priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited