Dec 7, 2019   3:02 a.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identification number: 60471
University e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Revitalization of public space in residential complex, , Bratislava - Kramáre, Ladzianskeho street
Written by (author): Ing. Katarína Stanislavová
Department: Institute of Landscape and Garden Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Gécová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Revitalizácia verejných priestorov obytného súboru, Bratislava - Kramáre, Ladzianskeho ulica
Summary:STANISLAVOVÁ, Katarína: Revitalizácia verejných priestorov obyného súboru, Bratislava - Kramáre, Ladzianskeho ulica [Bakalárska práca] / Katarína Stanislavová. -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav záhradnej a krajinnej architektúry. Vedúci: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. -- Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. -- Bratislava: FA STUBA, 2015, 50 s. Cieľom záverečnej bakalárskej práce je navrhnúť komplexnú revitalizáciu verejných priestorov obytného súboru v MČ Bratislava Nové mesto - Kramáre, na Ladzianskeho ulici, architektonicko-krajinárskym riešením skvalitniť obytné prostredie zóny a jej verejných priestorov v súlade so záujmami a poţiadavkami jej obyvateľov a uţívateľov. Cieľom je vytvoriť náveznosť prvkov, navzájom medzi sebov a nadviazať na okolitú zástavbu. Funkčné vyuţitia plôch nadviazať na okolie tak aby nedochádzalo k ţiadnym stretom záujmov obyvateľou a uţívateľov a znefunkčeniu plôch. Vytvorenie priestorov, ktoré podnecujú zhromaţďovanie ľudí napomáha k vytvoreniu komuniít, a sociálnemu ţivotu občanov a uţívateľov vnútrobloku. Vniesť do veréjneho vnútrobloku sociálny ţivot a s ním i spojené aktivity.
Key words:vnútroblok, verejný priestor, sociálny život, komunita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited